Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Fase 4ª: Determinación do rendemento neto da actividade

De acordo coa normativa reguladora do método de estimación obxectiva, contida no Anexo I e na disposición adicional primeira da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30), para determinar o rendemento neto da actividade poderán practicarse as seguintes reducións:

1. Redución xeral: 20 por 100

Normativa: disposición adicional primeira da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30) e art. 9 do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria (BOE do 23)

Para 2020 o rendemento neto de módulos das actividades agrícolas, gandeiras e forestais, así como dos procesos de transformación, determinado conforme ao comentado na fase 3ª anterior, poderá reducirse na porcentaxe do   20 por 100.

2. Redución agricultores mozos: 25 por 100

De conformidade co que se establece na disposición adicional sexta da Lei do IRPF e no punto 3 das instrucións para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF do Anexo I da Orde  HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30), os agricultores mozos (maiores de 18 anos e menores de 40 anos) ou asalariados agrarios poderán reducir o rendemento neto de módulos, que resulte despois de aplicar a redución de carácter xeral, nun 25 por 100 en cada un dos períodos impositivos cerrados durante os cinco anos seguintes á súa primeira instalación como titulares dunha explotación que teña carácter de prioritario, realizada ao abeiro do previsto no Capítulo IV do Título I da Lei 19/1995, do 4 de xullo, de Modernización das Explotacións Agrarias, sempre que acrediten a realización dun plan de mellora da explotación.

Para estes efectos, o carácter de explotación prioritaria deberá acreditarse mediante a certificación expedida polo órgano correspondente da comunidade autónoma, ou da inclusión no Catálogo Xeral de Explotacións Prioritarias do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Véxase o Real decreto 613/2001, do 8 de xuño, sobre mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias (BOE do 9).

3. Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionais

Normativa: Véxase o Anexo III da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Cando o desenvolvemento da actividade vísese afectado por incendios, inundacións, afundimentos ou outras circunstancias excepcionais que determinasen gastos extraordinarios alleos ao proceso normal do exercicio daquela , os interesados poderán minorar o rendemento neto resultante no importe dos devanditos gastos. Para iso, os contribuíntes deberán pór a devandita circunstancia en coñecemento da Administración ou, no seu defecto, Delegación da Axencia Tributaria, no prazo de 30 días contado desde a data en que se produza, achegando para tal fin, a xustificación correspondente e facendo mención, se é o caso, das indemnizacións a percibir por razón de tales alteracións, a fin de que a Administración tributaria verifique a certeza da causa que motiva a redución do rendemento e o importe da mesma.

Véxanse ao respecto os Reais decretos lei 2/2019, do 25 de xaneiro (BOE do 26) e 11/2019, do 20 de setembro (BOE do 21), polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas.