Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Fase 5ª: Determinación do rendemento neto reducido da actividade

Normativa: Arts. 32.1 Lei IRPF e 25 Regulamento

No suposto de que no desenvolvemento da actividade agraria obtivésense rendementos cuxo período de xeración fose superior a dous anos ou outros cualificados regulamentariamente como obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, cando se imputen nun único período impositivo, poderá aplicarse unha redución do rendemento neto do 30 por 100 dos devanditos importes. O resultado así obtido é o rendemento neto reducido da actividade.

Teñen a consideración de rendementos obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, para os efectos da aplicación da citada redución do 30 por 100, exclusivamente os seguintes, cando se imputen nun único período impositivo:

  • Subvencións de capital para a adquisición de elementos do inmobilizado non amortizables.
  • Indemnizacións e axudas por cesamento de actividades económicas.
  • Indemnizacións percibidas en substitución de dereitos económicos de duración indefinida.

A contía do rendemento neto a que se refire este apartado sobre a que se aplicará a citada redución non poderá superar o importe de 300.000 euros anuais.

No caso de que se obteñan varios rendementos irregulares da mesma natureza, e que o seu importe supere o límite de 300.000 euros de contía máxima sobre a que aplicar a redución do 30 por 100, a redución máxima distribuirase proporcionalmente entre todos os rendementos desa natureza.

Lembre: as ganancias ou perdas patrimoniais derivadas do alleamento ou transmisión de elementos afectos á actividade económica non se inclúen no rendemento derivado da mesma, senón que tributan co resto de ganancias e perdas patrimoniais.