Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Rectificación dos erros ou omisións padecidos en declaracións xa presentadas

Pode suceder que, unha vez presentada a declaración do IRPF, xa consista esta nunha autoliquidación ou no borrador de declaración debidamente confirmado, o contribuínte advirta erros ou omisións nos datos declarados.A canle para a rectificación de tales anomalías é diferente, dependendo de que os erros ou omisións causasen un prexuízo á Facenda Pública ou ao propio contribuínte.

Erros ou omisións en prexuízo da Facenda Pública

O procedemento de regularización de situacións tributarias derivadas de erros ou omisións padecidos en declaracións xa presentadas que orixinasen un prexuízo á Facenda Pública, coméntase no Capítulo 18 no apartado "Regularización mediante a presentación de autoliquidación complementaria".

Erros ou omisións en prexuízo do contribuínte

Se o contribuínte declarou indebidamente algunha renda exenta, computou importes en contía superior á debida, esqueceu deducir algún gasto fiscalmente admisible ou omitiu algunha redución ou dedución ás que tiña dereito e, en consecuencia, se produciu un prexuízo dos seus intereses lexítimos, poderá solicitar a rectificación da devandita autoliquidación de acordo co procedemento que se comenta no Capítulo 18.

Permítese solicitar a rectificación de autoliquidación do IRPF a través da propia declaración do imposto, cando o contribuínte cometa erros ou omisións que determinen unha maior devolución ao seu favor ou un menor ingreso, podendo realizarse esta solicitude de rectificación, para o período impositivo 2021, non só a través de Renda Web senón tamén a través dos programas de presentación desenvolvidos por terceiros.

Importante:se o contribuínte desexa solicitar a rectificación da súa autoliquidación do exercicio 2021 deberá marcar a casa [127] da declaración.Unha vez marcada, a autoliquidación fai as funcións de escrito de solicitude de rectificación de autoliquidación, de acordo co disposto no artigo 67 bis do Regulamento do IRPF.