Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Regularización mediante rectificación de autoliquidacións

Normativa: Art. 67 bis Regulamento IRPF e art. 120.3 da LGT

Cando o contribuínte queira modificar unha autoliquidación do IRPF presentado porque resulta unha cantidade a devolver superior a autoliquidádaa ou un importe a ingresar inferior ao da autoliquidación presentada (como acontece se declarou indebidamente algunha renda exenta, computou importes en contía superior á debida, esqueceu deducir algún gasto fiscalmente admisible ou omitiu algunha redución ou dedución ás que tiña dereito) e, en consecuencia, produciuse un prexuízo dos seus intereses lexítimos ten que instar a rectificación da devandita autoliquidación a través do procedemento que regulan os artigos 120.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e 126 a 129 do Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.

O procedemento para a rectificación das autoliquidacións consta das seguintes fases:

  1. Iniciación do procedemento
  2. Tramitación do procedemento
  3. Terminación do procedemento