Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais: normas específicas de valoración

Ademais das normas xerais ata aquí expostas, a Lei contempla determinadas normas específicas de valoración para a determinación dos valores de adquisición, de transmisión ou de ambos os dous, en relación coas ganancias e perdas patrimoniais derivadas dos seguintes bens ou dereitos:

 1. 1. Transmisións onerosas de valores admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores da Unión Europea
 2. 2. Transmisións onerosas de valores non admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores da Unión Europea
 3. 3. Transmisións ou reembolsos de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo reguladas na Lei 35/2003
 4. 4. Achegas non monetarias a sociedades
 5. 5. Separación de socios e disolución de sociedades
 6. 6. Escisión ou fusión de sociedades
 7. 7. Traspasos
 8. 8. Indemnizacións ou capitais aseguradas por perdas ou sinistros en elementos patrimoniais
 9. 9. Permuta de bens ou dereitos, incluído o troco de valores
 10. 10. Extinción de rendas vitalicias ou temporais
 11. 11. Transmisións de elementos patrimoniais a cambio dunha renda
 12. 12. Transmisión ou extinción de dereitos reais de gozo ou gozo sobre inmobles
 13. 13. Incorporacións de bens ou dereitos que non deriven dunha transmisión
 14. 14. Operacións realizadas nos mercados de futuros e opcións
 15. 15. Transmisión de elementos patrimoniais afectos ou desafectados con menos de tres anos de antelación
 16. Cadro resumo das regras especiais