Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Por adquisición de vehículos novos pertencentes ás categorías incluídas na Orde 5/2020, do 8 de xuño

Normativa: Art. 4.Un.y) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

O 10 por 100 das cantidades destinadas polo contribuínte durante o período impositivo á adquisición de vehículos novos pertencentes ás categorías incluídas na Orde 5/2020, do 8 de xuño, da Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e Mobilidade, pola que se aproban as bases reguladoras para o outorgamento de subvencións para a adquisición ou electrificación de bicicletas urbanas e vehículos eléctricos de mobilidade persoal

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Ten que tratarse de vehículos novos pertencentes a algunha das seguintes categorías incluídas na Orde 5/2020, do 8 de xuño, da Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e Mobilidade, pola que se aproban as bases reguladoras para o outorgamento de subvencións para a adquisición ou electrificación de bicicletas urbanas e vehículos eléctricos de mobilidade persoal:

  1. Bicicletas convencionais – non electrificadas. As bicicletas obxecto de axuda terán que ter o carácter de urbano.

  2. Bicicletas eléctricas

  3. kits de electrificación de bicicletas urbanas.

  4. Vehículos de Mobilidade Persoal (VMP)

 • A dedución soa poderán aplicara os contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510]da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • 25.000 euros en declaración individual.

  • 40.000 euros en declaración conxunta.

Base de dedución

 • A base de dedución son as cantidades destinadas á adquisición do vehículo.

 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que dea dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

  Véxase a disposición adicional dezaseis da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do IRPF e restantes tributos cedidos.

 • Por período impositivo cada contribuínte poderá deducirse as cantidades destinadas á adquisición dun único vehículo.

 • Só poderán aplicar a dedución os contribuíntes que figuren na factura de compra do vehículo

Base máxima de dedución

 • A base máxima da dedución estará constituída polo importe máximo subvencionable para cada tipo de vehículo, de acordo coa mencionada Orde 5/2020, do 8 de xuño.

  O devandito importe será o seguinte

  1. Para a adquisición de bicicletas eléctricas: o importe máximo subvencionable non poderá ser superior a 1400 €, IVE incluído.

  2. Para a adquisición de bicicletas convencionais (non eléctricas): o importe máximo subvencionable non poderá ser superior a 500 €, IVE incluído, ou 700 euros no caso de bicicletas familiares con elemento de carga para transporte infantil.

  3. kits de electrificación de bicicleta: o importe máximo subvencionable non poderá ser superior a 600 €, instalación e IVE incluído.

  4. VMP eléctricos: o importe máximo subvencionable non poderá ser superior a 450 €, IVE incluído.

  Atención : teñase en conta que a dedución será aplicable a vehículos que se relacionan na Orde 5/2020, do 8 de xuño, aínda que non tivesen dereito a obter axudas por exceder o seu prezo de compra dos importes máximos subvencionables previstos na citada orde, aínda que estes importes serven de referencia para o límite máximo de base da dedución.

 • No suposto de que exista máis dun contribuínte con dereito a aplicar a dedución sobre un mesmo vehículo, a  base máxima da dedución debería ratearse entre eles.

 • A base máxima da dedución a aplicar na declaración conxunta será idéntica que en tributación individual, sen que proceda a súa elevación ou multiplicación en función do número de membros da unidade familiar. Esta base máxima é por contribuínte.

  Exemplos

  1. Matrimonio formado por don M.T e dona R.V, en que durante 2021 cada cónxuxe adquiriu  unha bicicleta eléctrica por un importe de 1.600 euros.

   De acordo coa Orde 5/2020, do 8 de xuño, o prezo das bicicletas eléctricas non poderá ser superior a 1.400 €, IVE incluído (importe máximo deducible).

   Polo tanto, na declaración conxunta o importe da dedución aplicable será 10 por 100 dos importes máximos deducibles. Isto é  10 % s/ (1.400 + 1.400) = 280 euros

   Nota: a única restrición que se establece é que no mesmo período impositivo cada contribuínte só poderá deducirse as cantidades destinadas á adquisición dun único vehículo. Aquí existen dous contribuíntes e a adquisición por cada un de dúas bicicletas eléctricas polo que corresponde o 10% do importe máximo deducible (1.400 euros) por cada unha das bicicletas adquiridas.

  2. O mesmo matrimonio que no exemplo anterior: se don M.T adquire unha bicicleta eléctrica por un importe de 1.600 euros e, dona R.V adquire unha bicicleta convencional por 700 euros.

   De acordo coa Orde 5/2020, do 8 de xuño, o prezo das bicicletas eléctricas non poderá ser superior a 1400 €, IVE incluído e o das bicicletas convencionais (non eléctricas non poderá ser superior a 500 €, IVE incluído, ou 700 euros no caso de bicicletas familiares con elemento de carga para transporte infantil.

   Polo tanto, na declaración conxunta o importe da dedución aplicable será do 10 por 100 dos importes máximos deducibles. Isto é, 10 % s/ (1.400 + 500) = 190 euros

  3. O mesmo matrimonio que nos exemplos anteriores: se don M.T adquire unha bicicleta eléctrica por un importe de 1.200 euros e, dona R.V adquire unha bicicleta convencional por un importe de  350 euros.

   Como os importes satisfeitos para a adquisición das bicicletas son inferiores ao prezo máximo subvencionable que fixa a Orde 5/2020, do 8 de xuño (1.400 euros para as bicicletas eléctricas e 500 euros para as bicicletas convencionais) tomásense o importe satisfeito.

   Polo tanto, na declaración conxunta poderá consignarse unha dedución do 10 por 100 dos importes satisfeitos para a adquisición de cada bicicleta. Isto é, 10% x (1.200 + 350) = 155 euros

Límite  da dedución

 • O importe máximo da dedución que resulte conforme ao indicado  nos apartados anteriores  só será aplicable polos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liqui­dable do aforro sexa inferior a 23.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 37.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 23.000 e 25.000 euros, en tributación individual, ou entre 37.000 e 40.000 euros, en tributación conxunta, os importes e límites da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe ou límite máximo da dedución por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 23.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe ou límite máximo da dedución por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 37.000)