Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Comunitat Valenciana

Os contribuíntes que en 2021 tivesen a súa residencia habitual no territorio da  Comunitat Valenciana  poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas:

 1. Por nacemento, adopción ou acollemento familiar
 2. Por nacemento ou adopción múltiple
 3. Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade
 4. Por familia numerosa ou monoparental
 5. Polas cantidades destinadas á custodia non ocasional en gardarías e centros de primeiro ciclo de educación infantil de fillos ou acollidos na modalidade de acollemento permanente, menores de tres anos
 6. Por conciliación do traballo coa vida familiar
 7. Por contribuíntes con discapacidade, en grao igual ou superior ao 33 por 100, de idade igual ou superior a 65 anos
 8. Por ascendentes maiores de 75 anos ou maiores de 65 anos con discapacidade
 9. Pola realización por un do cónxuxes da unidade familiar de labores non remuneradas no fogar
 10. Por obtención de rendas derivadas de arrendamentos de vivenda, cuxa renda non supere o prezo de referencia dos alugamentos privados da Comunitat Valenciana (dedución do arrendador)
 11. Por primeira adquisición da súa vivenda habitual por contribuíntes de idade igual ou inferior a 35 anos
 12. Por adquisición de vivenda habitual por persoas con discapacidade
 13. Por cantidades destinadas á adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual, procedentes de axudas públicas
 14. Por arrendamento da vivenda habitual
 15. Por arrendamento dunha vivenda, como consecuencia da realización dunha actividade, por conta propia ou allea, en distinto municipio
 16. Por investimentos en instalacións de autoconsumo de enerxía eléctrica ou destinada ao aproveitamento de determinadas fontes de enerxía renovable nas vivendas da Comunitat Valenciana, así como pola cota de participación en investimentos en instalacións colectivas onde se situasen as vivendas
 17. Por doazóns con finalidade ecolóxica
 18. Por doazóns de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano
 19. Por donativos para a conservación, reparación e restauración de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano
 20. Por cantidades destinadas polos seus titulares á conservación, reparación e restauración de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano
 21. Por doazóns destinadas ao fomento da Lingua Valenciana
 22. Por doazóns ou cesións de uso ou comodatos para outros fins de carácter cultural, científico ou deportivo non profesional
 23. Xustificación documental de determinadas deducións autonómicas por donativos ou cesións de uso ou comodato
 24. Requisito conxunto para determinadas deducións autonómicas por donativos ou cesións de uso ou comodato
 25. Por contribuíntes con dous ou máis descendentes
 26. Por cantidades destinadas á adquisición de material escolar
 27. Por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade na vivenda habitual, efectuadas no período
 28. Por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade na vivenda habitual efectuada en 2014 e 2015
 29. Por cantidades destinadas a aboamentos culturais
 30. Por adquisición de vehículos novos pertencentes ás categorías incluídas na Orde 5/2020, do 8 de xuño
 31. Por investimento en adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación
 32. Por residir habitualmente nun municipio en risco de despoboamento
 33. Por cantidades procedentes de axudas públicas concedidas pola Generalitat en virtude do Decreto Lei 3/2020, do 10 de abril, a traballadores e as traballadoras afectadas por un ERTE e aos que reduciron a xornada laboral por conciliación familiar con motivo da declaración do estado de alarma pola crise sanitaria provocada pola Covid-19
 34. Por doazóns monetarias dirixidas a financiar programas de investigación, innovación e desenvolvemento científico ou tecnolóxico no campo do tratamento e prevención das infeccións producidas polo Covid-19
 35. Por doazóns para contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola crise sanitaria producida pola Covid-19