Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade

Normativa: Art. 4.Un.c), Catro e Quinta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contías da dedución

 • 224 euros cando se trate do único fillo que padeza unha discapacidade física ou senso­rial en grao igual ou superior ao 65 por 100, ou psíquica, cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

 • 275 euros, cando o fillo, que padeza a devandita discapacidade teña, polo menos, un irmán con discapacidade física ou sensorial en grao igual ou superior ao 65 por 100, ou psíquica, en grao igual ou superior ao 33 por 100.

  A condición de persoa con discapacidade acreditarase mediante o correspondente certificado expedido polos órganos competentes en materia de servizos sociais da Generalitat ou polos órganos correspondentes do Estado ou doutras Comunidades Autónomas.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o fillo nacese ou fose adoptado durante o exercicio 2021 e que cumpra os requisitos que dean dereito á aplicación do correspondente  mínimo por descendentes establecidos pola normativa estatal reguladora do IRPF.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, non sexa superior a:

  • - 25.000 euros en declaración individual.

  • - 40.000 euros en declaración conxunta.

 • Tamén será aplicable a dedución, aínda que a discapacidade non acade os graos ante­riormente comentados, naqueles supostos en que a incapacidade se declare xudicialmente.

 • Cando máis dun contribuínte declarante teñan dereito á aplicación desta deduc­ción , o seu importe ratearase por partes iguais.

Límites cuantitativos da dedución

 • O importe íntegro da dedución (224 ou 275 euros, segundo corresponda) só será apli­cable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración) sexa inferior a 23.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 37.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contri­buyente estea comprendida entre 23.000 e 25.000 euros, en tributación individual, ou entre 37.000 e 40.000 e uros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (224 ou 275 euros, segundo corresponda) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 23.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (224 ou 275 euros, segundo corresponda) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 37.000)

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coas anteriores deducións, "Por nacemento, adopción ou acollemento familiar", "Por nacemento ou adopción múltiple" e coa dedución "Por familia numerosa ou monoparental".