Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Por nacemento, adopción ou acollemento familiar

Normativa: Art. 4.Un.a), Catro e Quinta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

 • 270 euros por cada fillo nado ou adoptado durante o período impositivo.

 • 270 euros por cada acollido en réxime de acollemento familiar con familia educadora, simple ou permanente, administrativo ou xudicial durante o período impositivo.

  Precisión: teñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29) modificou, con efectos desde 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código civil que regula as modalidades de acollemento familiar diferenciando entre acollemento familiar de urxencia, temporal e permanente.

  Polo que se refire ao acollemento simple sinalar que a disposición adicional segunda da devandita Lei 26/2015 establece que todas as referencias en normas que se realicen ao acollemento simple deberán entenderse feitas ao acollemento familiar temporal previsto no artigo 173 bis do Código Civil. Por outra banda, polo que se refire ao acollemento familiar de urxencia considérase que á mesma tamén é aplicable a dedución.

  Polo tanto, a dedución é aplicable ao acollemento familiar de urxencia, temporal e permanente.

No suposto de que a duración do período impositivo sexa inferior ao ano natural, como consecuencia do falecemento do contribuínte, procederá ratear a contía de dedución en función da porcentaxe resultante de dividir o número de días de duración do acollemento entre o número de días que comprenden o período impositivo do contribuínte (desde 1 de xaneiro á data de falecemento).

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o fillo nado ou adoptado ou, se é o caso, o acollido cumpra os requisitos que dean dereito á aplicación do correspondente  mínimo por descendentes establecidos pola normativa estatal reguladora do IRPF.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, non sexa superior a:

  • - 25.000 euros en declaración individual.

  • - 40.000 euros en declaración conxunta.

 • O réxime de acollemento familiar que dá dereito á aplicación da dedución será o definido no artigo 116, apartado 2, da Lei 12/2008, do 3 de xullo da Generalitat, de protección integral da infancia e a adolescencia, rateandose a devandita dedución en función do número de días de duración do acollemento dentro do período impositivo.

 • Cando máis dun contribuínte declarante teñan dereito á aplicación desta dedución, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

Límites cuantitativos da dedución

 • O importe íntegro da dedución (270 euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro, recadros [0500] e [0510] da declaración, sexa inferior a 23.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 37.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 23.000 e 25.000 euros, en tributación individual, ou entre 37.000 e 40.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (270 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 23.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (270 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 37.000)

Compatibilidade

Estas deducións son compatibles coas deducións "Por nacemento ou adopción múltiple", "Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade" e "Por familia numerosa ou monoparental" que se comentan a continuación.

Ámbito temporal de aplicación da dedución no caso de nacemento ou adopción

A dedución por nacemento ou adopción pode ser aplicada tamén nos dous exercicios posteriores ao do nacemento ou adopción.