Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Polas cantidades destinadas á custodia non ocasional en gardarías e centros de primeiro ciclo de educación infantil de fillos ou acollidos na modalidade de acollemento permanente, menores de tres anos

Normativa: Art. 4.Un.e), Catro e Quinta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas, durante o período impositivo, destinadas á custodia en gardarías e centros de primeiro ciclo de educación infantil, de fillos ou acollidos permanentes, menores de tres anos.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que os pais ou acolledores que convivan co menor desenvolvan actividades por conta propia ou allea pola que perciban rendementos do traballo ou de actividades económicas.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , non sexa superior a :

  • 25.000 euros en declaración individual.

  • 40.000 euros en declaración conxunta.

 • Cando dous contribuíntes declarantes teñan dereito á aplicación desta dedución por un mesmo fillo ou acollido, o seu límite ratearase entre eles por partes iguale s.

 • Se ao longo do ano o fillo ou acollido deixa de ser menor de tres anos o límite desta dedución ratearase polo número de días do período impositivo en que este fose menor de tres anos. O mesmo tratamento tamén é aplicable cando o fillo nacese ou o acollemento producísese durante o exercicio.

 • Ademais, a aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

  A devandita esixencia vén establecida pola disposición adicional dezaseis da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do IRPF e restantes tributos cedidos. 

Límites cuantitativos da dedución

 • O límite máximo da dedución será de 270 euros, por cada un dos fillos ou acollidos permanentes, menores de tres anos, inscrito en gardarías e centros de primeiro ciclo de edu­cación infantil.

 • Este límite máximo de 270 euros só será aplicable polos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración)  sexa inferior a 23.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 37.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contri­buyente estea comprendida entre 23.000 e 25.000 euros, en tributación individual, ou entre 37.000 e 40.000 euros, en tributación conxunta, os límites da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o límite máximo da dedución (270 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 23.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o límite máximo da dedución (270 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 37.000)