Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Introdución

Unha vez cuantificado o importe das cotas líquidas, estatal e autonómica, e tendo en conta a cesión do IRPF ás Comunidades Autónomas, as operacións restantes que deben realizarse recóllense, de forma gráfica e resumida, no seguinte cadro:

Esquema gráfico do ca´culo das cotas líquidas, estatal e autómica, da cota diferencial e do resultado da liquidación sise aplica a dedución por maternidade ou as deducións por familia numerosa ou persoas con discapacidade a cargo