Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

A unidade familiar no IRPF

Modalidades

Para os efectos do IRPF, existen dúas modalidades de unidade familiar, a saber:

• En caso de matrimonio (modalidade 1ª)

A integrada polo cónxuxes non separados legalmente e, se os houber:

  1. Os fillos menores, con excepción de que, co consentimento dos pais, vivan independentemente destes .

  2. Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

Lembre: a maioría de idade acádase ao cumprir os 18 anos.

En defecto de matrimonio ou nos casos de separación legal (modalidade 2ª)

A formada polo pai ou a nai e a totalidade dos fillos que convivan cun ou outra e reúnen os requisitos sinalados para a modalidade 1ª anterior.

Normas comúns ás dúas modalidades de unidade familiar

Da regulación legal das modalidades de unidade familiar, poden extraerse as seguintes conclusións:

  • Calquera outra agrupación familiar, distinta das anteriores, non constitúe unidade familiar para os efectos do IRPF.

  • Ninguén poderá formar parte de dúas unidades familiares ao mesmo tempo.

  • A determinación dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente o día 31 de decembro de cada ano.

    Polo tanto, se un fillo cumprise 18 anos durante o ano, xa non formará parte da unidade familiar nese período impositivo.