Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Obtención do borrador de declaración do IRPF e dos datos fiscais

Como óbténse

Todos os contribuíntes, nos prazos e facendo uso dalgún dos sistemas de identificación que se indican a continuación, poderán acceder ao seu borrador e aos seus datos fiscais por medios electrónicos na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no Servizo de tramitación do borrador/declaración, desde onde poderán confirmar e presentar o mesmo ou, se é o caso, modificaro, confirmaro e presentaro. No suposto de obtención do borrador de declaración pola opción de tributación conxunta deberá facerse constar tamén o Número de Identificación Fiscal (NIF) do cónxuxe e, se é o caso, dos restantes membros da unidade familiar que perciban rendas, así como o seu número de referencia ou Cl@ve PIN.

A este Servizo de tramitación do borrador/declaración pódese acceder a través do portal web da Axencia Tributaria en Internet no enderezo electrónico: https://sede.agenciatributaria.gob.es.

Os datos fiscais da declaración do IRPF tamén estarán dispoñibles na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no enderezo electrónico  https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedendo a través do trámite de “Datos fiscais”.

Ademais, os contribuíntes tamén poderán acceder aos seus datos fiscais e ao resumo do borrador de declaración a través dunha aplicación para dispositivos móbiles, previo rexistro na mesma, utilizando o sistema Cl@ve PIN ou o número de referencia aos que nos referimos nas letras b) e c) do apartado de sistemas de identificación para o acceso ao borrador e / ou os datos fiscais. Tamén poderán confirmar e presentar o borrador de declaración sempre que non teñan que modificar ou incluír algún dato adicional.

En calquera caso, a falta de obtención do borrador de declaración ou dos datos fiscais non exonerará ao contribuínte da súa obriga de declarar.

Importante: todos os contribuíntes, calquera que sexa a natureza das rendas que obtivesen durante o exercicio (de traballo, de capital mobiliaria ou inmobiliario, de actividades económicas, ganancias e perdas patrimoniais, así como as imputacións de renda) poderán obter o borrador da declaración a través do Servizo de tramitación do borrador/declaración (Renda Web), tras achegar, se é o caso, determinada información que lles será solicitada para ese fin, ou outra información que o contribuínte puidese incorporar.

Prazo para obter o borrador e / ou dos datos fiscais

Desde o 11 de abril ata o 30 de xuño de 2023.

Sistemas de identificación para o acceso ao borrador e / ou os datos fiscais

 1. Certificado electrónico recoñecido, emitido de acordo ás condicións que establece a  Lei 6/2020, do 11 de novembro, reguladora de determinados aspectos dos servizos electrónicos de confianza, que resulte admisible pola Axencia Estatal de Administración Tributaria segundo a normativa vixente en cada momento.

  Teñase en conta que Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica, foi derrogada con efectos do 13 de novembro de 2020, pola disposición derrogatoria. a) da Lei 6/2020, do 11 de novembro, reguladora de determinados aspectos dos servizos electrónicos de confianza (BOE do 12 de novembro).

 2. Sistema Cl@ve PIN de identificación, autenticación e sinatura electrónica común para todo o Sector Público Administrativo Estatal, que permitirá ao cidadán relacionarse electronicamente cos servizos públicos a través dunha plataforma común mediante a utilización de claves concertadas previo rexistro como usuario da mesma.

  Teñase en conta  a Orde PRE/1838/2014, pola que se publica o Acordo de Consello de ministros, do 19 de setembro de 2014, polo que se aproba Cl@ve PIN, a plataforma común do Sector Público Administrativo Estatal para a identificación, autenticación e sinatura electrónica mediante o uso de claves concertadas (BOE do 10 de outubro). 

 3. Número de referencia previamente subministrado pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  Para obter o número de referencia os contribuíntes deberán comunicar o seu Número de Identificación Fiscal (NIF), a data de caducidade do seu Documento Nacional de Identidade (DNI)) ou o número de soporte do seu Número de Identidade de Estranxeiro (NIE), agás no caso de que o Documento Nacional de Identidade (DNI) sexa de carácter permanente (data de caducidade 01/01/9999) en cuxo caso deberá comunicarse a data de expedición ou no caso de que sexa un Número de Identificación Fiscal (NIF) que comece coas letras K, L, M en que deberá comunicarse a data de nacemento.

  Ademais, deberá achegarse o importe do recadro [0505] da declaración do IRPF correspondente ao exercicio 2021, “Base liquidable xeral sometida a gravame”, non sendo que se trate dun contribuínte non declarante o ano inmediato anterior, en cuxo caso deberase achegar un Código Internacional de Conta Bancaria (IBAN) dunha entidade bancaria española en que figure como titular a 31 de decembro de 2022.

  O número de referencia poderá solicitarse por medios electrónicos a través de Internet na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, mediante un certificado electrónico recoñecido ou o sistema Cl@ve PIN, sen necesidade de comunicar o recadro [0505].

  A Axencia Estatal de Administración Tributaria adoptará as medidas de control precisas que permitan garantir a identidade da persoa ou persoas que solicitan o número de referencia, así como, se é o caso, a conservación dos datos comunicados.

  A obtención dun número de referencia invalida o número de referencia anterior que se solicitase, de tal forma que, no caso de que se solicitasen varios números de referencia, só será válido e polo tanto permitirá acceder ao borrador ou aos datos fiscais, modificar e se é o caso presentar o borrador ou a declaración do IRPF, o último número de referencia solicitada.

  Respecto ao número de referencia, véxase o apartado primeiro. 3.a) e o anexo I da Resolución do 17 de novembro de 2011 da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se aproban sistemas de identificación e autenticación distinta da sinatura electrónica avanzada para relacionarse electronicamente coa citada Axencia Tributaria.