Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

A declaración do IRPF 2022: aspectos xerais

Modelo de declaración

No presente exercicio, como nos anteriores, aprobouse un único modelo de declaración (Modelo D-100) que deberán utilizar todos os contribuíntes obrigados a declarar polo IRPF.

Con esta finalidade, o  borrador de declaración do IRPF  debidamente confirmado polo contribuínte terá a consideración de declaración do IRPF.

Serán válidas as declaracións efectuadas a través dos servizos de axuda prestada nas oficinas da Axencia Tributaria ou nas habilitadas para tal fin polas Comunidades Autónomas, Cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades locais para a prestación do  devandito  servizo e cuxa presentación se efectúe nas citadas oficinas a través da intranet da  Axencia  Tributaria.

Información e identificación do domicilio habitual actual do contribuínte

Mánténse a identificación do domicilio fiscal da contribuínte introducida en 2019, que ofrece a información do último domicilio fiscal dispoñible na base de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria de forma separada ao resto da declaración e antes da descarga dos datos fiscais para que o contribuínte ratifíqueo e, se é o caso, poida modificaro.

Non obstante, neste exercicio os contribuíntes do IRPF que estean dados de alta no censo de empresarios, profesionais ou retenedores, se desexan modificar o seu domicilio fiscal, deberán facero a través da declaración censual correspondente.

Asignación tributaria á Igrexa Católica

A disposición adicional décimo oitava da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2007 (BOE do 29 de decembro), establece que, con vixencia desde o 1 de xaneiro de 2007 e con carácter indefinido, o Estado destinará ao sostemento da Igrexa Católica o 0,7 por 100 da cota íntegra do IRPF correspondente aos contribuíntes que manifesten expresamente a súa vontade en tal sentido.

Con esta finalidade, enténdese por cota íntegra do IRPF a formada pola suma da cota íntegra estatal e da cota íntegra autonómica, recadros [0545] e [0546], respectivamente, da declaración.

En consecuencia, na declaración do IRPF do exercicio 2022 os contribuíntes poderán destinar o 0,7 por 100 da súa cota íntegra ao sostemento económico da Igrexa Católica, marcando cunha "X" o recadro [105] da declaración.

Asignación de cantidades a actividades de interese xeral consideradas de interese social

De acordo co que se establece na disposición adicional octoxésimo primeira da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro),  o Estado destinará a subvencionar actividades de interese xeral consideradas de interese social o 0,7 por cento da cota íntegra do IRPF do exercicio 2022, correspondente aos contribuíntes que manifesten expresamente a súa vontade en tal sentido.

Con esta finalidade, enténdese por cota íntegra do IRPF a formada pola suma da cota íntegra estatal e da cota íntegra autonómica, recadros [0545] e [0546], respectivamente, do modelo de declaración.

En consecuencia, na declaración do IRPF do exercicio  2022, os contribuíntes poderán destinar un 0,7 por 100 da súa cota íntegra a actividades de interese xeral consideradas de interese social marcando cunha "X" o recadro [106] da declaración.

Segundo o artigo 2 do Real Decreto-lei 7/2013, do 28 de xuño, de medidas urxentes de natureza tributaria, orzamentaria e de fomento da investigación, o desenvolvemento e a innovación (BOE do 29 de xuño) son eixes das actividades de interese xeral consideradas de interese social, e como tales serán tidos en conta na determinación das bases reguladoras das axudas financiadas coa porcentaxe fixada do rendemento do   IRPF a outros fins de interese xeral considerados de interese social, os seguintes:

  1. A atención ás persoas con necesidades de atención integral sociosanitaria.
  2. A atención ás persoas con necesidades educativas ou de inserción laboral.
  3. O fomento da seguridade cidadá e prevención da delincuencia.
  4. A protección do medio natural.
  5. A cooperación ao desenvolvemento.
  6. O fomento e modernización do Terceiro Sector de Acción Social.

No marco dos eixes fixados no apartado anterior, e en execución do previsto no artigo II do Acordo entre o Estado español e a Santa Sé sobre asuntos económicos, do 3 de xaneiro de 1979, as cantidades que hai que distribuír, obtidas da asignación da porcentaxe do rendemento do IRPF para outros fins de interese social destinaranse a actividades de interese xeral, entendendo por tales aquelas que contribúan a mellorar a calidade de vida das persoas e da sociedade en xeral e a protexer e conservar o medio, que poidan ser declaradas regulamentariamente como de interese social. A devandita porcentaxe será fixado anualmente na Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

Para 2022, a mencionada disposición adicional octoxésimo primeira da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro), establece que a contía total asignada nos orzamentos para actividades de interese xeral consideradas de interese social distribuirase aplicando as seguintes porcentaxes: O 77,72 por 100 ao Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, o 19,43 por 100 ao Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea  e Cooperación e o 2,85 por 100 ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Estas porcentaxes serán de aplicación sobre a liquidación definitiva practicada no propio exercicio 2022.

Importante: a asignación tributaria á Igrexa Católica é independente e compatible coa asignación tributaria a actividades de interese xeral consideradas de interese social. Polo tanto, o contribuínte poderá marcar tanto o recadro [105] (asignación tributaria á Igrexa Católica) como a [106] (asignación de cantidades a actividades de interese xeral consideradas de interese social); ou unha soa ou ningunha delas .

A elección de calquera das opcións anteriores ou a ausencia de elección, non terá custo económico algún para o contribuínte, polo que a cantidade que hai que ingresar ou a devolver resultante da declaración non se verá, en ningún caso, modificada.