Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Presentación electrónica a través de Internet

As declaracións do IRPF, calquera que sexa o resultado das mesmas, poden presentarse a través de Internet.

Non obstante, cando os contribuíntes deban acompañar á declaración a documentación adicional a que  antes se fixo referencia e, en xeral, calquera documentos, solicitudes ou manifestacións de opcións non contemplados expresamente nos propios modelos oficiais de declaración, a presentación electrónica da declaración requirirá que a citada documentación adicional se presente, en forma de documentos electrónicos, no rexistro electrónico da Axencia Estatal de Administración Tributaria, de acordo co procedemento previsto na Resolución do 28 de decembro de 2009, pola que se crea a Sede electrónica e regúlanse os rexistros electrónicos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (BOE do 29 de decembro).

Quen poden efectuar a presentación electrónica por Internet?

A presentación electrónica por Internet a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria poderá ser efectuada:

 1. Polos contribuíntes ou, se é o caso, os seus representantes legais.

 2. Por aqueles representantes voluntarios dos contribuíntes con poderes ou facultades para presentar electronicamente en nome das mesmas declaracións e autoliquidacións ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria ou representarlles ante esta, nos termos establecidos en cada momento pola Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

 3. Polas persoas ou entidades que, segundo o previsto no artigo 92 da LGT, ostenten a condición de colaboradores sociais na aplicación dos tributos e cumpran os requisitos e condicións que, para tal fin, estableza a normativa vixente en cada momento.

  En relación á LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Que requisitos técnicos precísanse para a presentación electrónica?

A presentación electrónica por Internet a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria estará suxeita ao cumprimento das seguintes condicións xerais:

 1. O contribuínte deberá dispor de Número de Identificación Fiscal (NIF) e estar identificado, con carácter previo á presentación, no Censo de Obrigados Tributarios a que se refire o artigo 3 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo. Para verificar o cumprimento deste requisito o obrigado tributario poderá acceder á opción «os meus datos censuais» dispoñibles na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria. No caso de declaración conxunta formulada por ambos os dous cónxuxes, as circunstancias anteriores deben concorrer en cada un deles .

 2. A presentación electrónica poderase efectuar utilizando un certificado electrónico recoñecido emitido de acordo ás condicións que establece a  Lei 6/2020, do 11 de novembro, reguladora de determinados aspectos dos servizos electrónicos de confianza (BOE do 12 de novembro) que resulte admisible pola Axencia Estatal de Administración Tributaria segundo a normativa vixente en cada momento, ou ben do sistema Cl@ve PIN ou o número de referencia. No caso de declaración conxunta formulada por ambos os dous cónxuxes, cumprirá que o cónxuxe que figure como primeiro declarante dispoña de certificado electrónico recoñecido, Cl@ve PIN ou número de referencia, debendo dispor obrigatoriamente o outro cónxuxe de número de referencia ou Cl@ve PIN.

  Cando a presentación electrónica se realice por apoderados ou por colaboradores sociais debidamente autorizados, serán estes quen deberán dispor do seu certificado electrónico.

 3. Para efectuar a presentación electrónica, o contribuínte ou, se é o caso, as presentadoras autoliquidacións deberán acceder ao Servizo de tramitación do borrador/declaración.

  No caso de contribuíntes a presentación da declaración realizarase a través da confirmación do borrador de declaración.

  Pola súa banda, quen dispoñan dos apoderamentos xerais e específicos relacionados co modelo 100 e os colaboradores sociais poden utilizar o servizo Renda Web para tramitar a declaración dos seus representados desde a opción dispoñible na páxina de trámites do modelo 100 na Sede electrónica.

  Así mesmo, as persoas ou entidades autorizadas a presentar por vía electrónica declaracións en representación de terceiras persoas, poderán utilizar un programa informático para a obtención do ficheiro coas autoliquidacións que hai que transmitir desde a opción dispoñible na páxina de trámites do modelo 100 na Sede electrónica da Axencia Estatal da Administración Tributaria.

Como preséntase a declaración?

Unha vez realizada a declaración accedendo a través do Servizo de tramitación do borrador / declaración para a confirmación do borrador e / ou a presentación da declaración ou, se é o caso, desde a opción dispoñible na páxina de trámites do modelo 100 na Sede electrónica da Axencia Estatal de  Administración Tributaria para a presentación de declaracións en representación de terceiras persoas, deberá procederse, en función do resultado da mesma e da domiciliación bancaria ou non do pagamento correspondente á totalidade do ingreso ou ao primeiro prazo, da seguinte forma:

Importante : no caso de declaracións conxuntas do IRPF formulado por ambos os dous cónxuxes para a súa presentación electrónica cumprirá, ademais, comunicar o NIF así como o número de referencia do cónxuxe ou seu Cl@ve PIN.

a) Con resultado a ingresar cuxo pagamento total non se realiza mediante domiciliación bancaria ou cando se realice o pagamento parcial con solicitude de adiamento ou fraccionamento, compensación, recoñecemento de débeda ou mediante entrega de bens do Patrimonio Histórico Español.

O declarante ou, se é o caso, o presentador deberá conectarse coa Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, no enderezo electrónico https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedendo ao Servizo de tramitación do borrador/declaración. A continuación, cubrirá ou confirmará, se é o caso, as opcións de fraccionamento do pagamento e domiciliación do segundo prazo, ofrecendose no momento da súa presentación dúas alternativas:

1ª. Consignar o Número de Referencia Completo (NRC) previamente obtido tras efectuar o ingreso na entidade colaboradora e proceder á confirmación e presentación do borrador de declaración.

Con esta finalidade, o declarante ou o presentador poderá obter o Número de Referencia Completo (NRC) da entidade colaboradora por algunha das seguintes vías:

 • De forma directa, ben nas súas oficinas ou ben a través dos servizos de banca electrónica que aquelas presten aos seus clientes.

 • A través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por vía electrónica, utilizando un certificado electrónico recoñecido ou mediante a utilización do sistema Cl@ve PIN)

2ª. Obter un documento de ingreso co que se pode efectuar o pagamento  nunha entidade colaboradora.

En ambos os dous casos se a declaración é aceptada, a Axencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla os datos do modelo de declaración do IRPF correspondente á declaración presentada, xustificante de presentación, validado cun código seguro de verificación en que constará a data e hora de presentación que o declarante deberá imprimir ou arquivar e conservar.

No suposto de que a autoliquidación fose rexeitada, mostraranse os erros detectados para que se proceda á súa emenda.

b) Con resultado a ingresar cuxo pagamento total ou o correspondente ao primeiro prazo realízase mediante domiciliación bancaria

A transmisión da declaración non precisará, con carácter previo, a comunicación coa Entidade colaboradora para a realización do ingreso e a obtención do NRC.

A transmisión da autoliquidación, en que se recollerá a correspondente orde de domiciliación, realizarase de acordo co comentado no apartado anterior.

O contribuínte poderá conservar ademais da declaración aceptada, así como o documento de ingreso ou devolución, modelo 100, o documento de ingreso do segundo prazo, modelo 102, validado cun código seguro de verificación de 16 caracteres en que constará, ademais da data e hora de presentación da declaración, a orde de domiciliación efectuada e, se é o caso, a opción de fraccionamento de pagamento elixido polo contribuínte.

Lembre: se a declaración resultase a ingresar, o contribuínte poderá, de forma simultánea á presentación da declaración, domiciliar o ingreso, efectuar o inmediato pagamento electrónico (previa obtención do número de referencia completa (NRC)), ou ben poderá obter un documento de ingreso que lle permitirá efectuar o pagamento nunha entidade colaboradora.

c) Con resultado a ingresar cando se presenten con solicitude de adiamento ou fraccionamento, compensación, recoñecemento de débeda ou solicitude de pagamento mediante entrega de bens do Patrimonio Histórico Español.

O procedemento de presentación electrónica das autoliquidacións ás que se refire esta letra comporta unicamente a particularidade de que, unha vez finalizada a presentación da declaración, o declarante ou a persoa ou entidade autorizada a presentar por vía electrónica declaracións en representación de terceiras persoas obterá, ademais do código seguro de verificación, unha clave de liquidación de dezasete caracteres coa que, se o desexa, poderá solicitar nese mesmo momento, a través da ligazón habilitada para tal fin, o adiamento ou fraccionamento ou a compensación ou, se é o caso, o pagamento mediante entrega de bens do Patrimonio Histórico Español. Tamén poderá coa clave de liquidación presentar as devanditas solicitudes nun momento posterior na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, no enderezo electrónico «https://sede.agenciatributaria.gob.es»,  a través da opción ”Pagar, aprazar e consultar”, do apartado de Información e xestións.

Se se pretende efectuar o pagamento dunha parte da débeda total e, ao tempo, solicitar o adiamento ou fraccionamento, a compensación ou a solicitude de pagamento mediante entrega de bens do Patrimonio Histórico Español pola parte da débeda non ingresada, o contribuínte poderá obter o Número de Referencia Completo (NRC) da entidade colaboradora na forma prevista no apartado a) anterior para o suposto de autoliquidacións con resultado a ingresar, cando o pagamento non se realice mediante domiciliación bancaria. Cando confirme o borrador introducirá o NRC facendo constar, ademais, a opción ou opcións que exercerá posteriormente respecto da cantidade non ingresada.

Importante: en ningún caso, a presentación electrónica da declaración do IRPF terá, por si mesma, a consideración de solicitude de compensación, adiamento ou fraccionamento de débeda ou de solicitude de pagamento mediante a entrega de bens do Patrimonio Histórico Español.

d) Con resultado a devolver ou negativo

O procedemento para a presentación destas declaracións é similar ao anteriormente comentado para as declaracións con resultado a ingresar, coa excepción de que non será preciso realizar a fase de comunicación coa Entidade colaboradora para a realización do ingreso e para a obtención do NRC asociado ao mesmo, nin a de domiciliación en Entidade colaboradora do ingreso.

O declarante deberá, se é o caso, cubrir ou confirmar o identificador único da conta, Código Internacional de Conta Bancaria (IBAN) e proceder á súa confirmación e presentación.

Atención: en declaracións conxuntas formuladas por ambos os dous cónxuxes, para a súa presentación electrónica cumprirá, ademais, comunicar o NIF, así como o número de referencia ou “Cl@ve PIN” do cónxuxe. Con esta finalidade a Axencia Estatal de Administración Tributaria adoptará o correspondente protocolo de seguridade que permita garantir a identidade dos contribuíntes que efectúan a presentación.