Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

A) Bolsas para cursar estudos regrados

A.1. Bolsas que inclúe

Están exentas as seguintes bolsas :

 • As bolsas públicas.

 • As bolsas concedidas polas entidades sen fins lucrativos ás que sexa de aplicación o réxime especial regulado no título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

 • As bolsas concedidas polas fundacións bancarias reguladas no Título II da Lei 26/2013, do 27 de decembro, de caixas de aforros e fundacións bancarias no desenvolvemento da súa actividade de obra social.

A.2. Finalidade para a que se concede

Cando sexan percibidas para cursar estudos regrados, tanto en España como no estranxeiro, en todos os niveis e graos do sistema educativo.

En  España, as ensinanzas que ofrece o sistema educativo son as  de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional (de grao básico, de grao medio e de grao superior),  ensino universitario (que pola súa parte é de grao, máster ou doutoramento) e ensino de réxime especial  que pode ser artística, de idiomas e deportiva. Véxase ao respecto o artigo 3 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE do 4 de maio) e Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais (BOE do 30 de outubro).

A.3. Requisitos e condicións para a súa aplicación

 • Tratandose de bolsas públicas percibidas para cursar estudos regrados, a exención está condicionada a que a concesión das mesmas axústese aos principios de mérito e capacidade, xeneralidade e non discriminación nas condicións de acceso e publicidade da convocatoria.

  En ningún caso están exentas as axudas para o estudo concedido por un Ente Público en que os destinatarios sexan exclusivos ou fundamentalmente os seus traballadores ou a seus cónxuxes ou parentes, en liña directa ou colateral, consanguínea ou por afinidade, ata o terceiro grao inclusive, dos mesmos.

 • Tratandose de bolsas concedidas polas entidades sen fins lucrativos e as fundacións bancarias anteriormente mencionadas, entenderanse cumpridos os principios anteriores cando concorran os seguintes requisitos:

  a. Que os destinatarios sexan colectividades xenéricas de persoas, sen que poida establecerse limitación algunha respecto dos mesmos por razóns alleas á propia natureza dos estudos a realizar e as actividades propias do seu obxecto ou finalidade estatutaria.

  b. Que o anuncio da Convocatoria publíquese no Boletín Oficial do Estado ou da Comunidade Autónoma e, ben nun xornal de gran circulación nacional, ben na páxina web da entidade.

  c. Que a adxudicación se leve a cabo en réxime de concorrencia competitiva.

A.4. Importes exentos

O importe exento acadará os custos de matrícula, ou cantidades satisfeitas por un concepto equivalente para poder cursar tales estudos, e de seguro de accidentes corporais e asistencia sanitaria de que sexa beneficiario o bolseiro e, se é o caso, o cónxuxe e fillo do bolseiro sempre que non posúan cobertura da Seguridade Social.

Adicionalmente, unha dotación económica, como máximo, de:

 • 6.000 euros anuais, con carácter xeral, se se trata de bolsas de estudos ata o segundo ciclo universitario.

 • Este último importe elévase ata un máximo de 18.000 euros anuais, cando a dotación económica teña por obxecto compensar gastos de transporte e aloxamento.

 • 21.000 euros anuais cando os estudos ata o segundo ciclo universitario realícense no estranxeiro.

Se o obxecto da bolsa é a realización de estudos de terceiro ciclo, estará exenta a dotación económica ata un importe máximo de :

 • 21.000 euros anuais, con carácter xeral.

 • 24.600 euros anuais, cando se trate de estudos no estranxeiro.

Cando a duración da bolsa sexa inferior ao ano natural, a contía máxima exenta será a parte proporcional que corresponda.