Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

B) Bolsas de formación de investigadores

B.1. Bolsas  e finalidades para as que se concede a exención

Comprende

a) Bolsas concedidas para investigación no ámbito descrito polo Real decreto 63/2006, do 27 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador en formación (BOE do 3 de febreiro ) cando se trate de:

 • Bolsas públicas.

 • Bolsas concedidas polas entidades sen fins lucrativos ás que sexa de aplicación o réxime especial regulado no título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

 • Bolsas concedidas polas fundacións bancarias reguladas no Título II da Lei 26/2013, do 27 de decembro, de caixas de aforros e fundacións bancarias no desenvolvemento da súa actividade de obra social.

Estas bolsas  estarán  exenta desde que  o programa de axudas á investigación fose recoñecido e inscrito no Rexistro xeral de programas de axudas á investigación a que se refire o artigo 3 do citado Real decreto 63/2006.

En ningún caso terán a consideración de bolsa as cantidades satisfeitas no marco dun contrato laboral.

En relación con  esta exención sinalar  que o Real decreto 63/2006 (actualmente derrogado) era de aplicación a calquera programa de axuda dirixida ao desenvolvemento de actividades de formación e especialización científica e técnica con independencia da natureza pública ou privada da entidade convocante e que, segundo o que se establece no seu artigo 2, o seu ámbito de aplicación viña  delimitado polo cumprimento de determinados requisitos, entre outros, os seguintes:

 • Esixíase que os bolseiros fosen graduados universitarios.

 • As bolsas debían orientarse ao desenvolvemento de actividades de formación e especialización científica e técnica.

 • As bolsas debían concederse respectando os principios de publicidade, igualdade, mérito e capacidade na concesión das axudas correspondentes.

 • Os programas debían requirir a dedicación do persoal investigador en formación ás actividades de formación e especialización científica ou técnica obxecto das axudas, sen prexuízo do que se establece no artigo 7 c) do mencionado Real decreto.

Non estaban incluídas dentro da bolsa a actividade en entidades dos graduados universitarios beneficiarios de axudas dirixidas ao desenvolvemento e especialización científica e técnica non vinculados a estudos oficiais de doutoramento.

Engadir que o citado Real decreto 63/2006 foi derrogado polo Real decreto 103/2019, do 1 de marzo, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador predoutoral en formación (BOE do 15 de marzo).

Segundo o seu artigo 1, o Real decreto 103/2019 “ten por obxecto desenvolver o réxime xurídico da relación laboral establecida mediante o contrato predoutoral previsto no artigo 21 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, cando se subscribe entre o persoal investigador predoutoral en formación e as entidades públicas recollidas no artigo 20.2 da devandita lei, ou as privadas a que se refire a disposición adicional primeira da mesma."

Así mesmo, o artigo 2 do Real decreto 103/2019 dispón que:

“1. Este real decreto será de aplicación a calquera contratación doutoral segundo a modalidade e condicións definidas no artigo anterior, con independencia da natureza pública ou natureza privada da entidade contratante. Todas as contratacións axeitaranse ás previsións do contrato predoutoral cuxa regulación básica se contén na Lei 14/2011, do 1 de xuño, e que se desenvolve neste real decreto.

2. A contratación doutoral segundo a modalidade e condicións definidas no artigo anterior deberá respectar os principios de publicidade, igualdade, mérito e capacidade na concesión das axudas ou nos procesos selectivos correspondentes.

3. Non estará incluída neste real decreto a actividade das persoas en posesión do título de licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou grao universitario beneficiarias de axudas dirixidas ao desenvolvemento e especialización científica e técnicas non vinculadas a estudos oficiais de doutoramento, ou que fosen contratado baixo calquera outra modalidade diferente á modalidade doutoral do artigo 21 da Lei 14/2011, do 1 de xuño.”.

b) Bolsas outorgadas con fins de investigación  a  funcionarios e demais persoal ao servizo das Administracións Públicas e ao persoal docente e investigador das universidades, cando se trate de:

 • Bolsas públicas.

 • Bolsas concedidas polas entidades sen fins lucrativos ás que sexa de aplicación o réxime especial regulado no título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

 • Bolsas concedidas polas fundacións bancarias reguladas no Título II da Lei 26/2013, do 27 de decembro, de caixas de aforros e fundacións bancarias no desenvolvemento da súa actividade de obra social.

B.2. Requisitos para a súa aplicación

 • Para as bolsas sinaladas na letra a) do apartado anterior, cando se trate de  bolsas públicas  a concesión tén quese axustar aos principios de mérito e capacidade, xeneralidade e non discriminación nas condicións de acceso e publicidade da convocatoria

 • Para as bolsas sinaladas na letra b) do apartado anterior  as bases da convocatoria deberán prever como requisito ou mérito, de forma expresa, que os destinatarios sexan funcionarios, persoal ao servizo das Administracións Públicas e persoal docente e investigador das Universidades.

  Isto non significa que todos os beneficiarios da bolsa teñen que ter a condición de  funcionario  ou  persoal  ao servizo das Administracións Públicas ou de persoal docente  e investigador das universidades, aínda que serán só estes últimos os que se beneficiarán da  exención.

  O ente convocante, cando outorga a bolsa, coñece e valorou esta circunstancia. Neste sentido a exención non pode quedar condicionada á ulterior acreditación da pertenza a algunhas destas categorías, pois iso implicaría que a condición de beneficiario da bolsa pouco ou nada ten que ver coa condición de funcionario ou profesor de universidade.

 • Para as bolsas tanto da letra  a) como da letra  b) do apartado anterior, cando  sexan concedidas polas entidades sen fins lucrativos e as fundacións bancarias anteriormente mencionadas, teñen que  concorrer os seguintes requisitos:

  - Que os destinatarios sexan colectividades xenéricas  de persoas, sen que  poidan establecerse limitación algunha respecto dos mesmos por razóns alleas á propia natureza  as actividades propias do seu obxecto ou finalidade estatutaria.

  - Que o anuncio da Convocatoria  publíquese no Boletín Oficial do Estado ou da Comunidade Autónoma e, ben nun xornal de gran circulación nacional, ben na páxina web da entidade.

  - Que a adxudicación se  leve a cabo en réxime de concorrencia competitiva.

B.3. Importe exento

A exención acadará a totalidade da dotación económica derivada do programa de axuda de que sexa beneficiario o contribuínte.

A dotación económica exenta incluirá as axudas complementarias que teñan por obxecto compensar os gastos de locomoción, manutención e estancia derivada da asistencia a foros e reunións científicas, así como a realización de estancias temporais en universidades e centros de investigación distinta aos da súa adscrición para completar, en ambos os dous casos, a formación investigadora do bolseiro.

Importante: "Bolsas para investigación no ámbito descrito polo Real decreto 63/2006, do 27 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador en formación".

Teñase en conta que  o Real decreto 103/2019, do 1 de marzo, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador predoutoral en formación,  derrogou, con efectos desde o 16 de marzo de 2019, o Real decreto 63/2006, do 27 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador en formación.