Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro resumo

Causa de extinción do contrato de traballoEstatuto dos traballadoresIndemnización exenta IRPF
Días de salario por cada ano de servizoMáximo de mensualidades
Despedimento improcedente
Despedimento improcedente con contrato subscrito a partir de 12-02-2012 33 24 SI
Despedimento improcedente con contrato subscrito anterior ao 12-02-2012 (Réxime transitorio) 45/33 42 SI
Por vontade do traballador
Cesamento do traballador NON NON
Rescisión do contrato por traslado de centro de traballo que implique cambio de residencia 20 12 SI
Rescisión do contrato por modificación prexudicial de xornada, horario ou réxime de traballo a quendas 20 9 SI
Rescisión de contrato por modificación que redunde en prexuízo da formación profesional ou menoscabo da dignidade do traballador 45/33 42 SI
Despedimentos colectivos (Causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción e forza maior)
ERE aprobado antes do 08-03-2009 20 12 SI
ERE en tramitación ou con vixencia na súa aplicación a 12 de febreiro de 2012 (Lei do IRPF, disposición transitoria 22ª) 45 42 SI: contía obrigatoria para o despedimento improcedente anterior a 12 de febreiro de 2012.
Despedimento colectivo desde 12-02-2012 33
45/33 (Réxime transitorio)
42 SI: contía obrigatoria para o despedimento improcedente (33 días/24 mensualidades ou réxime transitorio).
Causas obxectivas
Producidos antes do 08-03-2009 20 12 SI
Contrato de fomento á contratación indefinida celebrada con anterioridade ao 12-2-2012 (extinción por causas obxectivas, declarada ou recoñecida como improcedente) (Estatuto dos Traballadores, disposición transitoria 11ª) 33 24 SI
Despedimento obxectivo desde 12-02-2012 (artigo 52 Estatuto dos Traballadores agás letra c) 20 12 SI
Despedimento obxectivo  por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción e forza maior (art. 52.c) Estatuto dos Traballadores) 20 12 SI: contía obrigatoria para o despedimento improcedente (33 días/24 mensualidades ou réxime transitorio).
Morte, invalidez ou xubilación do empresario 1 mes en total NON SI
Contratación temporal 8-12 NON NON
Derivadas da extinción de relacións laborais especiais
Persoal de alta dirección
Desistencia do empresario 7 6 SI
Despedimento improcedente 20 12 SI
Deportistas profesionais 2 meses NON SI
Empregados do servizo do fogar familiar
Desistencia con contrato concertado desde 01-01-2012 12 6 SI
Desistencia con contrato concertado antes de 01-01-2012 7 6 SI
Despedimento improcedente 20 12 SI