Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

5. Indemnizacións por despedimento ou cesamento do traballador

Normativa: Arts. 7.e) Lei IRPF ; 1 e 73 do Regulamento IRPF

Importante: en todos os casos, o gozo desta exención está condicionado á real e efectiva desvinculación do traballador coa empresa. Presumirase, agás proba en contrario, que non se dá a devandita desvinculación cando nos tres anos seguintes ao despedimento ou cesamento o traballador volva prestar servizos á mesma empresa ou a outra vinculada a aquela, nos termos previstos no artigo 18 da Lei do Imposto sobre Sociedades, sempre que no caso en que a vinculación se defina en función da relación dos socios ou partícipes coa entidade, a participación sexa igual ou superior ao 25 por 100 (art. 1 Regulamento IRPF).

Precisións

 • O artigo 1 do Regulamento do IRPF non circunscribe a presunción de desvinculación ao carácter ou natureza da relación, tanto pasada coma futura, senón que se refire de maneira xenérica á circunstancia de que o traballador "volva prestar servizos" á mesma empresa ou a outra vinculada a aquela, resultando por iso indiferente que a nova prestación de servizos enmárquese nunha relación laboral, común ou especial, ou nunha relación de carácter empresarial ou profesional. Polo tanto, en nada afecta que a anterior relación que se extingue e pola que se percibe a indemnización, sexa de carácter laboral e a posterior que manteña o traballador coa empresa séxao de carácter mercantil.

 • Para a aplicación da presunción do artigo 1 de Regulamento basto con que nos tres anos seguintes ao seu despedimento ou cesamento o traballador volva prestar servizos á mesma empresa ou a outra empresa vinculada a aquela nos termos do citado precepto, sen que sexa necesaria a apreciación dunha finalidade fraudulenta na nova prestación de servizos. En consecuencia, a inexistencia de ánimo defraudatorio na nova relación coa mesma empresa ou outra vinculada, non comporta a aplicación automática da exención establecida no artigo 7.e) da Lei de IRPF (Resolución do TEAC de 22/04/2021, Reclamación número 00/02016 /2020, recaída en recurso extraordinario de alzada para a unificación de criterio).

 1. A) Contía exenta: Límites
 2. B) Supostos que non se consideran amparados pola exención
 3. C) Indemnizacións exentas derivadas de despedimentos cualificados de improcedentes
 4. D) Indemnizacións exentas derivadas de extinción do contrato por vontade do traballador (cesamento)
 5. E) Indemnizacións exentas derivadas de despedimentos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou por forza maior
 6. F) Indemnizacións exentas derivadas da extinción da relación laboral por morte, xubilación ou incapacidade do empresario ou por extinción da personalidade xurídica do contratante
 7. G) Indemnizacións exentas derivadas da extinción do contrato de traballo por causas obxectivas
 8. H) Indemnizacións exentas derivadas da extinción de relacións laborais especiais
 9. Cadro resumo