Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

C) Indemnizacións exentas derivadas de despedimentos cualificados de improcedentes

Normativa: Art. 56 e a disposición transitoria undécimo Estatuto dos Traballadores.

Están exentas as indemnizacións que non superen os seguintes importes:

a. En despedimentos declarados con anterioridade ao 12 de febreiro de 2012: 45 días de salario, por ano de servizo, rateandose por meses os períodos de tempo inferiores a un ano, ata un máximo de 42 mensualidades.

b. En despedimentos que se declaren desde o 12 de febreiro de 2012 hai que distinguir:

  • Para contratos subscritos a partir do 12 de febreiro de 2012: 33 días de salario por ano de servizo, rateandose por meses os períodos de tempo inferiores a un ano, ata un máximo de 24 mensualidades.

  • Para contratos formalizados con anterioridade ao 12 de febreiro de 2012 : A suma das seguintes cantidades:

    1. Indemnización correspondente ao período anterior ao 12 de febreiro: 45 días de salario por ano de servizo polo tempo de prestación de servizos anteriores á devandita data, rateandose por meses os períodos de tempo inferiores a un ano.

    2. Indemnización correspondente ao período posterior ao 12 de febreiro: 33 días de salario por ano de servizo polo tempo de prestación de servizos posteriores, rateandose igualmente por meses os períodos de tempo inferiores a un ano.

    O importe indemnizatorio resultante non poderá ser superior a 720 días de salario, non sendo que do cálculo da indemnización polo período anterior ao 12 de febreiro de 2012 resultase un número de días superior, en cuxo caso aplicarase este como importe indemnizatorio máximo, sen que o devandito importe poida ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

Os contratos de fomento da contratación indefinida celebrados con anterioridade ao 12 de febreiro de 2012 continuarán rexendose pola normativa a cuxo amparo se concertaron.

O contrato para o fomento da contratación indefinida regulábase na derrogada actualmente disposición adicional primeira da Lei 12/2001, do 9 de xullo, Medidas Urxentes de Reforma do Mercado de Traballo

Non obstante, en caso de despedimento disciplinario, a indemnización por despedimento improcedente calcularase conforme ao sinalado anteriormente.

No Capítulo 3, pode consultarse no caso  práctico  un exemplo do tratamento da indemnización derivada de despedimento cualificado de improcedente.