Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

E) Indemnizacións exentas derivadas de despedimentos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou por forza maior

Nos supostos de despedimentos colectivos realizados de conformidade co que se dispón no artigo 51 do Estatuto dos Traballadores que se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou por forza maior, quedará exenta a parte de indemnización percibida que non supere os límites establecidos con carácter obrigatorio no mencionado Estatuto para o despedimento improcedente (33 días por ano de servizo ata un máximo de 24 mensualidades coa aplicación, se é o caso, do réxime transitorio para contratos formalizados con anterioridade ao 12 de febreiro de 2012), en vez da contía obrigatoria que fixa para cada un deles o propio Estatuto dos Traballadores.

Nota: para os despedimentos colectivos fundados en causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción ou por forza maior, a indemnización que o Estatuto dos Traballadores fixos como obrigatoria é de 20 días por ano de servizo, rateandose por meses os períodos de tempo inferiores a un ano e cun máximo de 12 mensualidades.

Importante: teñase en conta que, como veremos ao examinar os despedimentos obxectivos, cando estes prodúcense polas causas previstas na letra c) do artigo 52 do citado Estatuto, isto é, cando o despedimento fúndase nas causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou por forza maior que regula o artigo 51 do Estatuto dos Traballadores, tamén quedará exenta a parte de indemnización percibida que non supere os límites establecidos con carácter obrigatorio no mencionado Estatuto para o despedimento improcedente, en vez da contía obrigatoria que fixa o Estatuto dos Traballadores.

O despedimento colectivo do artigo 51 do Estatuto dos Traballadores coñécese  como Expediente de Regulación de Emprego (ERE) de extinción e debe distinguirse  claramente do Expediente de Regulación Temporal de Emprego que teñen un carácter meramente temporal e implica a obrigatoria reincorporación do traballador ao seu posto de traballo nas mesmas condicións que tiña con anterioridade á aplicación do ERTE , unha vez finalice este. Non existe,  polo tanto, no ERTE cesamento ou despedimento dos traballadores e, en consecuencia, o empregador non ten que indemnizar aos traballadores , estando plenamente suxeitas ao IRPF as cantidades percibidas por este concepto.

Réxime transitorio:

Normativa: Disposición transitoria vixésimo segunda Lei  IRPF

As indemnizacións por despedimento ou cesamento que sexan consecuencia dos expedientes de regulación de emprego en tramitación ou con vixencia na súa aplicación a 12 de febreiro de 2012 aos que se refire a disposición transitoria décima do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro (BOE do 24 de outubro), aprobados pola autoridade competente a partir do 8 de marzo de 2009, están exentas na contía que non supere 45 días de salario, por ano de servizo, rateandose por meses os períodos de tempo inferiores a un ano ata un máximo de 42 mensualidades.

Precisión: a disposición transitoria vixésimo segunda da Lei do IRPF refírese á disposición transitoria décima da Lei 3/2012 do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, que foi derrogada polo Real decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e o seu contido recolleuse na disposición transitoria décima do citado Real decreto Lexislativo 2/2015.

Agora ben, tratandose de despedimento ou extinción por vontade do traballador que sexan consecuencia de expedientes de regulación de emprego, tramitados conforme ao artigo 51 do Estatuto dos Traballadores, aprobados con anterioridade ao día 8 de marzo de 2009 e despedimentos producidos polas causas previstas na letra c) do artigo 52 do Estatuto dos Traballadores con anterioridade á devandita data, a contía exenta estará constituída polo importe de 20 días de salario por ano traballado, rateandose por meses os períodos de tempo inferiores ao ano, cun máximo de 12 mensualidades.