Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

15. Plans de Aforro a Longo Prazo

Normativa: Art. 7.ñ) e disposición adicional vixésimo sexta Lei IRPF

Están exentos os rendementos positivos do capital mobiliario procedentes dos seguros de vida, depósitos e contratos financeiros a través dos que se instrumenten os Plans de Aforro a Longo Prazo, a que se refire a disposición adicional vixésimo sexta da Lei do IRPF, sempre que o contribuínte non efectúe disposición algunha do capital resultante do Plan antes de finalizar o prazo de cinco anos desde a súa apertura.

Os  Plans de Aforro a Longo Prazo  se examinan con máis detemento no  Capítulo  5.

Calquera disposición da citada capital ou o incumprimento de calquera outro requisito dos previstos na disposición adicional vixésimo sexta da Lei do IRPF antes da finalización do devandito prazo, determinará a obriga de integrar os rendementos a que se refire o parágrafo anterior xerado durante a vixencia do Plan no período impositivo en que se produza tal incumprimento.

A exención soa acada aos rendementos positivos do capital mobiliario. Os rendementos negativos que, se é o caso, obtéñanse durante a vixencia do Plan de Aforro a Longo Prazo, incluídos os que puidesen obterse con motivo da extinción do Plan, imputaranse ao período impositivo en que se produza a devandita extinción e unicamente na parte do importe total dos devanditos rendementos negativos que exceda da suma dos rendementos do mesmo Plan aos que resultase de aplicación a exención.