Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

23. Plans individuais de aforro sistemático

Normativa: Art. 7.v) e disposición adicional terceira Lei IRPF

Están exentas as rendas que se poñan de manifesto no momento da constitución de rendas vitalicias aseguradas resultantes dos plans individuais de aforro sistemático a que se refire a disposición adicional terceira da Lei do IRPF, así como na transformación de determinados contratos de seguros de vida en plans individuais de aforro sistemático nos termos e cos requisitos establecidos na disposición transitoria décimo cuarta da Lei do IRPF.

Véxase no capítulo 5 os comentarios aos plans individuais de aforro sistemático.