Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ámbito, contido e requisitos do réxime especial

Atención: de acordo coa  disposición adicional sexta do Real Decreto-lei 3/2022, do 1 de marzo da Lei 10/2021, do 9 de xullo (BOE do 2 de marzo)  as persoas físicas que adquiran a condición de contribuíntes polo IRPF como consecuencia do seu desprazamento a territorio español con motivo do final da  «UEFA Europa League 2022» poderán optar por tributar polo Imposto sobre a Renda de non Residentes, nos termos e condicións previstas no artigo 93 da Lei do IRPF.

Ámbito de aplicación

Normativa: Art. 113 Regulamento  IRPF

Para a aplicación deste réxime especial os contribuíntes deben cumprir as seguintes condicións:

 1. Que non fosen residentes en España durante os dez períodos impositivos anteriores a aquel en que se produza o seu desprazamento a territorio español.

 2. Que o desprazamento a territorio español prodúzase como consecuencia dalgunha das seguintes circunstancias:

  • Como consecuencia dun contrato de traballo, con excepción da relación laboral especial dos deportistas profesionais reguladas polo Real decreto 1006/1985, do 26 de xuño.

   Entenderase cumprida esta condición cando se inicie unha relación laboral, ordinaria ou especial distinta da anteriormente indicada, ou estatutaria cun empregador en España, ou cando o desprazamento sexa ordenado polo empregador e exista unha carta de desprazamento deste .

  • Como consecuencia da adquisición da condición de administrador dunha entidade en cuxo capital non participe ou, en caso contrario, cando a participación na mesma non determine a consideración de entidade vinculada nos termos previstos no artigo 18 da Lei do Imposto sobre Sociedades.

 3. Que non obteña rendas que se cualificarían como obtidas mediante un establecemento permanente situado en territorio español.

Contido do réxime especial

Normativa: Art. 114 Regulamento  IRPF

A aplicación deste réxime especial implicará a determinación da débeda tributaria do IRPF de acordo coas normas establecidas no texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado polo Real decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo (de agora en diante TRLIRNR), para as rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente coas seguintes especialidades:

a. Non resultará de aplicación o que se dispón nos artigos 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 14 do citado TRLIRNR.

b. A totalidade dos rendementos do traballo obtido polo contribuínte durante a aplicación do réxime especial entenderanse obtidos en territorio español.
Agora ben, non se consideran obtidos durante a aplicación do réxime especial os rendementos que deriven dunha actividade desenvolvida con anterioridade á data de desprazamento a territorio español ou con posterioridade á finalización do desprazamento que debe comunicarse no modelo 149, sen prexuízo da súa tributación polo Imposto sobre a Renda de non Residentes cando os citados rendementos enténdanse obtidos en territorio español.

c. Para os efectos da liquidación do IRPF, gravaranse acumuladamente as rendas obtidas polo contribuínte en territorio español durante o ano natural, sen que sexa posible compensación algunha entre aquelas.

d. Para a determinación da cota íntegra diferéncianse dúas bases liquidables ás que se aplicasen diferentes escalas:

 • Base "A": Importe da base liquidable correspondente ás seguintes rendas a que se refire o artigo 25.1. f) do TRLIRNR:

  • Dividendos e outros rendementos derivados da participación nos fondos propios dunha entidade.

  • Intereses e outros rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propias.

  • Ganancias patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión de transmisións de elementos patrimoniais.

  A esta base se lle aplicarán en 2022 os tipos que se indican na seguinte escala:

  Base liquidable do aforro
  Ata euros
  Cota íntegra eurosResto base liquidable do aforro
  Ata euros
  Tipo aplicable
  Porcentaxe
  0 0 6.000 19
  6.000 1.140 44.000 21
  50.000 10.380 150.000 23
  200.000 44.880 De agora en diante 26
 • Base "B": Importe da base liquidable correspondente ao resto de rendas á que se lle aplicarán en 2022 os tipos que se indican na seguinte escala.

  Parte da base liquidables
  euros
  Tipo estatal aplicable
  Porcentaxe
  Ata 600.0000 euros 24
  Desde 600.000,01 euros de agora en diante 47

e. A cota diferencial será o resultado de minorar a cota íntegra do IRPF en:

 • As deducións por donativos e as retencións e ingresos a conta que se practicasen sobre as rendas do contribuínte (incluídas as cotas satisfeitas a conta do Imposto sobre a Renda de non Residentes).

  As retencións e ingresos a conta en concepto de pagamentos a conta do imposto practicaranse, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coa normativa do Imposto sobre a Renda de non Residentes.

  Non obstante, a porcentaxe de retención ou ingreso a conta sobre rendementos do traballo será o 24 por 100. Cando as retribucións satisfeitas por un mesmo pagador de rendementos do traballo durante o ano natural excedan de 600.000 euros, o porcentaxe de retención aplicable en 2022 ao exceso será o 47 por 100.

 • A dedución por dobre imposición internacional a que se refire o artigo 80 da Lei do IRPF aplicable aos rendementos do traballo obtido no estranxeiro, co límite do 30 por 100 da parte da cota íntegra correspondente á totalidade dos rendementos do traballo obtido nese período impositivo.

  Con esta finalidade, para calcular o tipo medio efectivo de gravame deberá terse en conta a cota íntegra e a base liquidable, excluída, en ambos os dous casos, a parte das mesmas correspondente ás rendas ás que se refire o artigo 25.1 f) do TRLIRNR.

Duración

Normativa: Art. 115 Regulamento  IRPF

O réxime especial aplicarase durante o período impositivo en que o contribuínte adquira a súa residencia habitual en España e durante os cinco períodos impositivos seguintes.

Con esta finalidade, considerarase como período impositivo en que se adquire a residencia o primeiro ano natural en que, unha vez producido o desprazamento, a permanencia en territorio español sexa superior a 183 días.

Exercicio da opción polo réxime especial

Normativa: Arts. 116 e 119 Regulamento  IRPF

O exercicio da opción de tributar polo Imposto sobre a Renda de non Residentes debe realizarse mediante a utilización do modelo de comunicación 149, aprobado pola Orde HAP /2783/2015, do 21 de decembro (BOE do 23 de decembro), cuxa presentación se efectuará no prazo máximo de seis meses desde a data de inicio da actividade que conste na alta na Seguridade Social en España ou na documentación que permita, se é o caso, ao traballador o mantemento da lexislación de Seguridade Social de orixe.

Para presentar esta comunicación deberán estar incluídos no Censo de Obrigados Tributarios. En caso contrario, solicitarán previamente a alta no devandito Censo mediante a presentación da declaración censual correspondente.

Ademais, deberase anexar á comunicación da opción a seguinte documentación :

 1. Cando se inicie unha relación laboral, ordinaria ou especial, ou estatutaria cun empregador en España, un documento xustificativo emitido polo empregador en que se exprese o recoñecemento da relación laboral ou estatutaria co contribuínte, a data de inicio da actividade que conste na alta na Seguridade Social en España, o centro de traballo e o seu enderezo, así como a duración do contrato de traballo.

 2. Cando se trate dun desprazamento ordenado polo seu empregador, copia da carta de desprazamento do empregador, así como un documento xustificativo emitido por este en que se exprese a data de inicio da actividade que conste na alta na Seguridade Social en España ou na documentación que permita, se é o caso, o mantemento da lexislación de Seguridade Social de orixe, o centro de traballo e o seu enderezo, así como a duración da orde de desprazamento.

 3. Cando se trate de desprazamentos como consecuencia da adquisición da condición de administrador dunha entidade, un documento xustificativo emitido pola entidade en que se exprese a data de adquisición da condición de administrador e que a participación do contribuínte na entidade non determina a condición de entidade vinculada nos termos previstos no artigo 18 da Lei do Imposto sobre Sociedades.

  O contribuínte tamén deberá comunicar no modelo 149 a finalización do seu desprazamento a territorio español no prazo dun mes desde que se producise esta circunstancia.

Importante: o contribuínte que opte pola tributación polo Imposto sobre a Renda de non Residentes quedará suxeito por obriga real no Imposto sobre o Patrimonio.

Renuncia e exclusión do réxime especial

Normativa: Arts. 117 e 118 Regulamento  IRPF

Os contribuíntes que optasen polo réxime especial poderán renunciar á súa aplicación durante os meses de novembro e decembro anteriores ao inicio do ano natural en que a renuncia deba prover efectos. Os contribuíntes que renuncien a este réxime especial non poderán volver optar pola súa aplicación.

A exclusión do réxime especial prodúcese por incumprimento dalgunha das condicións anteriormente comentadas determinantes da súa aplicación, provendo estes efectos no período impositivo en que se produza o incumprimento. Os contribuíntes excluídos deberán comunicar tal circunstancia á Administración tributaria no prazo dun mes desde o incumprimento das condicións que determinaron a súa aplicación.

Tanto a renuncia coma a exclusión deberán ser comunicadas á Administración tributaria no modelo 149, aprobado pola Orde HAP/2783/2015, do 21 de decembro (BOE do 23 de decembro).

Modelo especial de declaración no IRPF

Os contribuíntes que opten por este réxime especial deberán presentar e subscribir a súa declaración polo IRPF no modelo especial 151, aprobado na citada Orde HAP/2783/2015, do 21 de decembro (BOE do 23 de decembro), no lugar e prazo establecido, con carácter xeral, para a presentación das declaracións do IRPF.

Os contribuíntes do IRPF que opten pola aplicación deste réxime especial poderán solicitar o certificado de residencia fiscal en España regulada na disposición adicional segunda da Orde HAC/3316/2010, do 17 de decembro (BOE do 23 de decembro), cuxos modelos figuran nos anexos IV e V da devandita Orde.