Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro resumo

RÉXIME FISCAL ESPECIAL APLICABLE AOS TRABALLADORES DESPRAZADOS A TERRITORIO ESPAÑOL A PARTIR DO 1 DE XANEIRO DE 2015 

(Artigo  93 Lei do IRPF, redacción dada pola Lei 26/2014)

Ámbito de aplicación
 1. Que non fosen residentes en España durante os dez períodos impositivos anteriores a aquel en que se produza o seu desprazamento a territorio español.

 2. Que non sexan deportistas profesionais.

 3. Que o desprazamento a territorio español prodúzase como consecuencia dalgunha das seguintes circunstancias:

  • Dun contrato de traballo.
  • Da adquisición da condición de administrador dunha entidade en cuxo capital non participe ou, en caso contrario, cando a participación na mesma non determine a consideración de entidade vinculada nos termos previstos no artigo 18 da Lei do Imposto sobre Sociedades.
 4. Que non obteña rendas que se cualificarían como obtidas mediante un establecemento permanente situado en territorio español.

Contido: regras para determinar a débeda

A débeda determínase conforme ás normas do IRNR coas seguintes especialidades:

 • A totalidade dos rendementos do traballo obtido polo contribuínte durante a aplicación do réxime especial enténdense obtidos en territorio español.

 • Grávanse acumuladamente as rendas obtidas polo contribuínte en territorio español durante o ano natural, sen que sexa posible compensación algunha entre aquelas.

 • Para a determinación da cota íntegra aplícanse as dúas escalas especificas que establece o artigo 93 da Lei do IRPF :

  • Unha escala para a parte da base correspondente ás rendas a que se refire o artigo 25.1. f) do TRLIRNR (dividendos, intereses e ganancias patrimoniais).
  • Unha escala para a parte da base correspondente ao resto de rendas.
 • A cota diferencial será o resultado de minorar a cota íntegra do imposto en:

  • A dedución por donativos, nos termos previstos na Lei do IRPF e as retencións practicadas a conta (incluídas as cotas satisfeitas a conta do IRNR).
  • A dedución por dobre imposición internacional a que se refire o artigo 80 da Lei do IRPF