Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime opcional de tributación polo IRPF de contribuíntes residentes noutros Estados membros da Unión Europea

Condicións de aplicación

Normativa: Art. 46 TRLIRNR e 21 do Regulamento IRNR

Poden solicitar a aplicación deste  réxime  opcional de tributación polo IRPF os contribuíntes polo Imposto sobre a Renda de non Residentes (IRNR) que sexan persoas físicas e que cumpran as seguintes condicións:

 1. Que acrediten ser residentes nun Estado membro da Unión Europea ou ser residentes nun Estado membro do Espazo Económico Europeo co que exista un efectivo intercambio de información tributaria.

 2. Que o contribuínte acredite algunhas destas circunstancias:

  • Que obtivese durante o exercicio en España por rendementos do traballo e por rendementos de actividades económicas, como mínimo, o 75 por cento da totalidade da súa renda, ou ben,

  • Que a renda obtida durante o exercicio en España fose inferior ao 90 por 100 do mínimo persoal e familiar que lle correspondese de acordo coas súas circunstancias persoais e familiares de ser residente en España e que a renda obtida fóra de España fose, así mesmo, inferior ao devandito mínimo.

 3. Que estas rendas obtidas durante o exercicio en España tributasen efectivamente polo IRNR.

Exercicio da opción

O exercicio da opción de tributar polo IRPF debe realizarse mediante o modelo de solicitude aprobada pola Orde HAP /2474/2015, do 19 de novembro (BOE do 24 de novembro), que se presentará no prazo de catro anos contados a partir do 2 de maio ou inmediato hábil posterior do ano natural seguinte correspondente ao período impositivo respecto do cal se solicita a aplicación do devandito réxime.

Importante: se algún dos membros da unidade familiar opta por tributar de acordo con este réxime non será de aplicación a dedución establecida, a partir do 1 de xaneiro de 2018, pola disposición adicional cuadraxésimo oitava da Lei do IRPF, para unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, que se comenta no  Capítulo 16  deste manual.

Contido do réxime

De acordo co que se dispón no artigo 46 do TRLIRNR, aprobado por Real decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, e no 21 a 24 do Regulamento do IRNR, aprobado no artigo único do Real decreto 1776/2004, do 30 de xullo, o contido do réxime opcional é o seguinte:

 • A renda gravable estará constituída pola totalidade das rendas obtidas en España polo contribuínte no período impositivo.

 • O tipo de gravame aplicable será o tipo medio, expresado con dous decimais, resultante de aplicar as normas do IRPF á totalidade de rendas obtidas polo contribuínte durante o período impositivo, con independencia do lugar onde se producisen e calquera que sexa a residencia do pagador, tendo en conta as circunstancias persoais e familiares do contribuínte que fosen debidamente acreditadas.

 • A cota tributaria será o resultado de aplicar o tipo medio de gravame á parte de base liquidable correspondente ás rendas obtidas polo contribuínte en territorio español.

 • Se o resultado das operacións anteriores guinda unha cantidade inferior ao importe global das cantidades satisfeitas durante o período impositivo polo contribuínte non residente en concepto de IRNR sobre as rendas obtidas en territorio español, procederá devolver o exceso.

Importante: o contribuínte ao que resulte de aplicación este réxime opcional non perderá a súa condición de contribuínte polo Imposto sobre a Renda de non Residentes.