Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

d) Rendementos por elaboración de obras literarias, artísticas ou científicas

Considéranse rendementos de traballo  os derivados da elaboración de obras literarias, artísticas ou científicas, sempre que se ceda o dereito á súa ##2##explotación e os devanditos rendementos non deriven do exercicio dunha actividade económica.

De acordo cos artigos 17 e  seguintes do Real decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, o dereito á explotación da obra, comprende a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación da mesma.

Non obstante, cando os dereitos de autor percíbaos un terceiro distinto ao autor , constituirán para os perceptores rendementos do capital mobiliario.

Por outra banda, teñase en conta que o artigo 95.2.b).1º do Regulamento do IRPF considera como rendementos profesionais os obtidos polos autores ou tradutores de obras, provenientes da propiedade intelectual ou industrial. Engadindo ademais que cando os autores ou tradutores editen directamente as súas obras os seus rendementos comprenderanse entre os correspondentes ás actividades empresariais.