Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

i) Retribucións a colaboradores en actividades humanitarias ou de asistencia social

Considéranse rendementos do traballo as retribucións percibidas por quen colaboren en actividades humanitarias ou de asis­tencia social promovidas por entidades sen ánimo de lucro.

Debe entenderse por asistencia social "o conxunto de accións e actividades desenvolvidas polo Sector Público ou por Entidades ou persoas privadas fóra do marco da Seguridade Social, destinando medios económicos, persoais ou organizatorios a atender, fundamentalmente, estados de necesidade e outras carencias de determinados colectivos (anciáns, menores e mozos, minorías étnicas, drogadictos, refuxiados e asilados, etc.) ou outras persoas en estado de necesidade, marxinación ou risco social”.