Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Gastos deducibles do artigo 19 da Lei do IRPF

Unha vez determinado o rendemento íntegro do traballo, debe procederse á dedución dos gastos que a Lei do IRPF cualifica como deducibles para determinar o rendemento neto. Con esta finalidade teñen a consideración de gastos fiscalmente deducibles exclusivamente os seguintes:

  1. As cotizacións á Seguridade Social ou a mutualidades xerais obrigatorias de funcionarios.

    Atención:  tamén terán a consideración de gasto deducible para a determinación do rendemento neto do traballo as cotizacións a sistemas que, segundo a normativa do país de procedencia, sexan análogos á Seguridade Social ou ás Mutualidades noutros Estados e realícense  con motivo do desenvolvemento do seu traballo por conta allea no devandito país, sempre que as cotizacións estean vinculadas directamente aos rendementos íntegros do traballo declarado no IRPF.

  2. As detracciones por dereitos pasivos.

  3. Cotizacións aos colexios de orfos ou Institucións similares.

  4. As cotas satisfeitas a sindicatos e as cotas satisfeitas a colexios profesionais.

    As cotas satisfeitas a colexios profesionais  serán deducibles como gasto cando a colexiación teña carácter obrigatorio para o desempeño do traballo, na parte que corresponda aos fins esenciais destas institucións, e co límite de 500 euros anuais (Véxase art. 10 Regulamento IRPF ).

  5. Os gastos de defensa xurídica derivados directamente de litixios suscitados na relación do contribuínte coa persoa de que recibe os rendementos, co límite de 300 euros anuais.

  6. Outros gastos distintos dos anteriores.