Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendementos estimados do traballo e operacións vinculadas

Rendementos estimados de traballo

Normativa: Arts. 6.5 e 40 Lei IRPF

As prestacións de servizos susceptibles de xerar rendementos do traballo presúmense retribuídas, agás proba en contrario.

En defecto de proba en contrario, a valoración dos devanditos rendementos efectuarase polo valor normal no mercado dos mesmos, entendendose por valor normal no mercado a contraprestación que se acordaría entre suxeitos independentes, agás proba en contrario. Non obstante, a valoración de determinadas retribucións estimadas satisfeitas en especie efectuarase aplicando as regras especiais de valoración que no próximo epígrafe (Rendementos do traballo en especie ) coméntanse.

Rendementos do traballo en operacións vinculadas

Normativa: Art. 41 Lei IRPF

Nos supostos en que a prestación do traballo persoal realícese a unha sociedade coa que se dean relacións de vinculación, nos termos previstos no artigo 18 da  LIS, as operacións entre persoas ou entidades vinculadas valoraranse polo seu valor de mercado. Entenderase por valor de mercado aquel que se acordaría por persoas ou entidades independentes en condicións de libre competencia.

Con respecto á    LIS véxase a Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

Conforme ao artigo 18 da LIS as relacións de vinculación danse nas operacións realizadas entre:

  • Unha entidade e os seus socios ou partícipes,
  • Unha entidade e os seus conselleiros ou administradores de dereito e de feito,
  • Unha entidade e o cónxuxes ou persoas unidas por relacións de parentesco en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao dos socios ou partícipes, conselleiros ou administradores,
  • Unha entidade e os conselleiros ou administradores doutra entidade, cando ambas as dúas entidades pertenzan a un grupo.

Cando a vinculación se defina en función da relación sociosociedade, a participación do socio deberá ser igual ou superior ao 25 por 100.

No suposto de retribucións polo exercicio das súas funcións de conselleiros ou administradores de entidades, non se seguen as regras das relacións de vinculación, porque así establéceo expresamente o artigo 18.2 da LIS, e polo tanto as devanditas retribucións quedan excluídas do ámbito das operacións vinculadas que se regula no artigo 41 da Lei IRPF.

A Administración tributaria poderá comprobar que as operacións realizadas entre persoas ou entidades vinculadas valoráronse polo seu valor normal de mercado e efectuará, se é o caso, as correccións valorativas que procedan respecto das operacións suxeitas ao Imposto sobre Sociedades, ao IRPF ou ao Imposto sobre a Renda de non Residentes que non fosen valoradas polo seu valor normal de mercado. Para tal fin, o contribuínte do IRPF deberá cumprir as obrigas de documentación das operacións vinculadas nos termos e condicións establecidas no capítulo V (artigos 13 a 16) do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado por Real decreto 634/2015, do 10 de xullo (BOE do 11 de xullo).