Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

f) Entrega aos traballadores de accións ou participacións da propia empresa ou doutras de grupo de sociedades

Normativa: Art. 43 Regulamento IRPF

 • Está exenta do IRPF a entrega aos traballadores en activo, de forma gratuíta ou por prezo inferior ao normal de mercado, de accións ou participacións da propia empresa ou doutras de grupo de sociedades, na parte que non exceda, para o conxunto das entregadas a cada traballador, de 12.000 euros anuais, sempre que a oferta se realice nas mesmas condicións para todos os traballadores da empresa, grupo ou subgrupos de empresa.

 • No caso de que a empresa en que presta os seus servizos o traballador forme parte dun grupo de sociedades en que concorran as circunstancias previstas no artigo 42 do Código de Comercio, os beneficiarios poden ser os traballadores das sociedades que formen parte do mesmo grupo coas seguintes condicións :

  1. Cando se entreguen accións ou participacións dunha sociedade do grupo, os benefi­ciarios poden ser os traballadores das sociedades que formen parte do mesmo subgrupo.

  2. Cando se entreguen accións ou participacións da sociedade dominante do grupo, os beneficiarios poden ser os traballadores de calquera sociedade do grupo.

 • En ambos os dous casos, a entrega poderá efectuarse tanto pola propia sociedade en que preste os seus servizos o traballador, como por outra sociedade pertencente ao grupo ou polo ente público, sociedade estatal ou Administración Pública titular das accións.

 • Para que a entrega das mencionadas accións ou participacións estea exenta en especie deberán cumprirse, ademais, os seguintes requisitos :

  • Que a oferta se realice nas mesmas condicións para todos os traballadores da empresa e contribúa á participación destes na empresa . No caso de grupos ou subgrupo de sociedades, o citado requisito deberá cumprirse na sociedade á que preste servizos o traballador ao que lle entreguen as accións.

   Non obstante, non se entenderá incumprido este requisito cando para recibir as accións ou participacións esíxase aos traballadores unha antigüidade mínima, que deberá ser a mesma para todos eles, ou que sexan contribuíntes polo IRPF.

  • Que cada un dos traballadores, conxuntamente coa seus cónxuxes ou familiares ata o segundo grao, non teñan unha participación, directa ou indirecta, na sociedade en que prestan os seus servizos ou en calquera outra do grupo, superior ao 5 por 100.

  • Que os títulos se manteñan, polo menos, durante tres anos.

   O incumprimento deste prazo dará lugar á obriga a cargo do traballador de presentar unha autoliquidación complementaria, cos correspondentes xuros de mora, no prazo que media entre a data en que se incumpra o requisito e a finalización do prazo reglamenta­rio de declaración correspondente ao período impositivo en que se produza o incumprimento.

Atención : o valor de adquisición das accións entregadas ao traballador que foron rendemento de traballo en especie exenta, para os efectos do cálculo da ganancia patrimonial obtida na súa posterior venda, será o mesmo que se a devandita entrega tributase como rendemento do traballo en especie, sendo en ambos os dous casos o valor normal de mercado das devanditas accións no momento da súa entrega que, no caso de accións dunha sociedade cotizada, é o seu valor de cotización.