Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

a) Entregas a empregados de produtos a prezos rebaixados que se realicen en comedo­res de empresa, cantinas ou economatos de carácter social

Normativa: Arts. 42.3.a) Lei IRPF e 45 Regulamento  IRPF

Están exentas do IRPF as entregas a empregados de produtos a prezos rebaixados que se realicen en comedores de empresa, incluídas as fórmulas indirectas de prestación do devandito servizo admitidas pola lexislación laboral (como, por exemplo, a entrega de vales comida ou documentos similares, tarxetas ou calquera outro medio electrónico de pagamento), sempre que se cumpran os requisitos que a continuación detállanse.

Requisitos xerais:

 1. Que a prestación do servizo teña lugar durante días hábiles para o empregado ou traballador.

 2. Que a prestación do servizo non teña lugar durante os días en que o empregado ou traballador devindique cantidades exceptuadas de gravame en concepto de dietas por manu­tención, con motivo de desprazamentos a municipio distinto do lugar de traballo habitual.

Requisitos adicionais para as fórmulas indirectas (vales comida ou documentos similares, tarxetas ou outros medios electrónicos de pagamento)

Ademais dos requisitos anteriores, válelos comida ou documentos similares, tarxetas ou calquera outro medio electrónico de pagamento deben cumprir os seguintes:

 1. Que a súa contía non supere a cantidade de 11 euros diarios. Se a contía diaria fose superior, existirá retribución en especie polo exceso.

 2. Que estean numerados, expedidos de forma nominativa e que neles figure, a empresa emisora e, cando se entreguen en soporte papel, ademais, o seu importe nominal.

 3. Que sexan intransmisibles e que a contía non consumida nun día non poida acumularse a outro día.

 4. Que non poida obterse, nin da empresa nin de terceiro, o reembolso do seu importe.

 5. Que só poidan utilizarse en establecementos de hostalaría, con independencia de que o servizo se preste no propio local do establecemento de hostalaría ou fóra deste , previa recolleita polo empregado ou mediante a súa entrega no seu centro de traballo ou no lugar elixido por aquel para desenvolver o seu traballo nos días en que este realícese a distancia ou mediante teletraballo.

 6. Que a empresa que os entregue, leve e conserve relación dos entregados a cada un dos seus empregados ou traballadores, con expresión de:

  • No caso de vales comida ou documentos similares, número de documento, día de entre­ga e importe nominal.

  • No caso de tarxetas ou calquera outro medio electrónico de pagamento, número de documento e a contía entregada cada un dos días con indicación destes últimos.