Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

c) Gastos por seguros de enfermidade

Normativa: Art. 46 Regulamento IRPF

Están exentos os rendementos de traballo en especie correspondente ás primas ou cotas satisfeitas pola empresa a entidades aseguradoras para a cobertura de enfermidade, cando se cumpran os seguintes requisitos e límites:

  1. Que a cobertura de enfermidade alcance ao propio traballador, podendo ademais acadar ao seu cónxuxe e descendentes.

  2. Que as primas ou cotas satisfeitas non excedan de 500 euros anuais por cada unha das persoas sinaladas ou de 1.500 euros para cada unha delas cando sexan persoas con discapacidade.

O exceso sobre as citadas contías constituirá retribución en especie do traballo.