Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

e) Cantidades satisfeitas pola empresa para o transporte colectivo dos seus empregados entre o seu lugar de residencia e o centro de traballo

Normativa: Art. 46 bis Regulamento IRPF

Están exentas as cantidades satisfeitas ás entidades encargadas de prestar o servizo público de transporte colectivo de viaxeiros para favorecer o desprazamento dos emplea­dos entre o seu lugar de residencia e o centro de traballo, co límite de 1.500 euros anuais para cada traballador.

A entrega pola empresa aos empregados do "aboamento transportes" (título de transportes, perso­nal e intransferible, que permite realizar un número ilimitado de viaxes dentro do seu ámbito de validez espacial-zonas de transporte - e temporal-anual ou mensual - nos servizos de transpor­te público colectivo concertado polo correspondente Consorcio de Transportes), sempre que o ámbito de validez espacial do mesmo teña en consideración as situacións correspondien­tes á residencia e ao centro de traballo do empregado e co límite dos 1.500 euros anuais que establece o artigo 46 bis do Regulamento do IRPF, estará amparado por esta exención. Pola contra, cando a empresa entregue ao traballador importes en metálico para que este adquira (ou reembólselle o gasto efectuado pola compra) os títulos de transporte, considérase como unha retribución monetaria, plenamente suxeita ao imposto e ao seu sistema de retencións.

Fórmulas indirectas

Tamén terán a consideración de fórmulas indirectas de pagamento de cantidades ás entida­des encargadas de prestar o citado servizo público, a entrega aos traballadores de tarxetas ou calquera outro medio electrónico de pagamento que cumpra os seguintes requisitos (Art. 46 bis Regulamento IRPF ):

  1. Que poidan utilizarse exclusivamente como contraprestación para a adquisición de títu­los de transporte que permitan a utilización do servizo público de transporte colectivo de viaxeiros.

  2. A cantidade mensual que se pode aboar coas mesmas non poderá exceder de 136,36 euros mensuais por traballador, co límite de 1.500 euros anuais.

  3. Que estean numerados, expedidos de forma nominativa e neles figure a empresa emisora.

  4. Que sexan intransmisibles.

  5. Que non poida obterse, nin da empresa nin de terceiro, o reembolso do seu importe.

  6. A empresa que entregue as tarxetas ou o medio electrónico de pagamento, deberá levar e con­servar relación dos entregados a cada un dos seus traballadores, con expresión do número de documento e da contía anual posta a disposición do traballador.

No suposto de entregas de tarxetas ou medios de pagamento electrónico que non cumpran os requisitos anteriormente sinalados, existirá retribución en especie pola totalidade das cuan­tías postas a disposición do traballador. Non obstante, en caso de incumprimento do límite sinalado no número 2° anterior, unicamente existirá retribución en especie polo exceso.