Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

En particular

Inmobles a disposición dos seus titulares

Tratandose de inmobles a disposición dos seus titulares, deberán consignarse os seguintes datos por cada un deles :

  1. Parte do inmoble que está a disposición, recadro [0087]: se a totalidade do inmoble permaneceu a disposición do contribuínte no exercicio, consignarase a porcentaxe do 100 por 100.

    Cando debido a un uso ou destino simultáneo do inmoble só unha parte do mesmo como, por exemplo, unha única planta do edificio, permanecese a disposición do contribuínte, indicarase a porcentaxe, expresado con dous decimais, que representa a superficie da devandita parte en relación coa superficie total do inmoble.

  2. Período computable (nº de días), recadro [0085]: consignarase 365 cando o inmoble permanecese a disposición do contribuínte durante todo o ano. En caso contrario, expresarase o número de días que o inmoble estivo a disposición do contribuínte.

    No caso excepcional de que o inmoble estea, nos mesmos días, parte a disposición do contribuínte e parte destinado a outros usos, marcásese unha X no recadro [0086], indicandose o número de días que estivo a disposición do contribuínte no recadro [0088].

  3. Importe da renda inmobiliaria imputada, recadro [0089] .

Amortización de inmobles accesorios arrendados

Debe cubrirse este apartado unicamente naqueles casos en trátese de inmobles que se aluguen canda o inmoble principal nun único contrato en que non se distinga que parte do prezo corresponde a cada un deles . Por exemplo, cando se alugue nun único contrato e por un prezo único unha vivenda canda o rocho e o garaxe, o rocho e o garaxe serán inmobles accesorios.

A finalidade é identificar que é o inmoble accesorio, conseguir a información do inmoble principal de que depende e determinar que a amortización deducible que, se é o caso, corresponda ao inmoble accesorio axústase ao disposto no artigo 14.2.a) do Regulamento do IRPF.

Inmobles arrendados ou cedidos a terceiros e constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou gozo sobre os mesmos

A declaración dos ingresos íntegros computables, gastos deducibles, rendemento neto, reducións do rendemento neto, así como, se é o caso, o rendemento mínimo computable en caso de parentesco que proceda efectuarase nos recadros [0102] a [0154] de acordo co comentado para cada un deles nos epígrafes respectivos deste mesmo Capítulo.

Para cada un dos inmobles agás no caso de alugamento con fins turísticos ou arrendamento de locais, farase constar o NIF /NIE do arrendatario ou arrendatarios e a data do contrato de arrendamento. Se é o caso, se consignou un  NIF do arrendatario doutro país, indicarase marcando o  recadro correspondente.

Ademais, para axilizar a tramitación das devolucións a que poidan ter dereito os contribuíntes e de reducir o número de requirimentos, pódese utilizar  o Anexo “D”, de formalización voluntaria, en que os contribuíntes poderán consignar o NIF dos provedores de determinados gastos, así como o seu importe.

Importante: non se incluirán no apartado C da declaración os bens inmobles arrendados ou cedidos a terceiros por entidades en réxime de atribución de rendas de que o contribuínte fose, durante o exercicio 2022, socio, comuneiro ou partícipe.

Estes inmobles deberán reflectirse na rúbrica “Relación de bens inmobles arrenda­dos ou cedidos a terceiros por entidades en réxime de atribución de rendas" do epígrafe “Réxime de atribución de rendas” do apartado E da declaración, onde se fará constar con respecto a cada inmoble o contribuínte titular do inmoble (recadro [1614]), a porcentaxe de titularidade (recadro [1615 ]), natureza urbana ou rústica (recadros [1616] e [1617]), situación (recadro [1619]), referencia catastral (recadro [1620]) e NIF da entidade en réxime de atribución de rendas (recadro [1621]).