Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Outros gastos necesarios para a obtención dos rendementos

Normativa: Arts. 23.1 a) 2º a 4ª Lei IRPF e 13 b) a g) Regulamento  IRPF

1. Tributos, recargas e taxas

Son deducibles os tributos e recargas non estatais, así como as taxas e recargas estatais  como, por exemplo, o IBI, as taxas por limpeza, recollida do lixo, iluminación, etc., sempre que:

  1. Incidan sobre os rendementos computados ou sobre os bens ou dereitos produtores dos mesmos.

  2. Non teñan carácter sancionador.

2. Cantidades reportadas por terceiros como consecuencia de servizos persoais

Son deducibles as cantidades reportadas por terceiros en contraprestación directa ou indirecta ou como consecuencia de servizos persoais, tales como os de administración, vixilancia, portaría, coidado de xardíns, etc.

En particular, as cotas da  comunidade de propietarios cando se trata de inmobles en réxime de propiedade horizontal.

3. Gastos de formalización do contrato e defensa xurídica

Son deducibles os gastos ocasionados pola formalización do contrato de arrendamento, subarrendo, cesión ou constitución do dereito e os de defensa de carácter xurídico relativo aos bens, dereitos ou rendementos.

4. Saldos de dubidoso cobramento

Son deducibles en 2022 os saldos de dubidoso cobramento, sempre que esta circunstancia quede suficientemente xustificada. Enténdese suficientemente xustificada tal circunstancia:

  1. Cando o debedor se ache en situación de concurso.

  2. Cando entre o momento da primeira xestión de cobramento realizado polo contribuínte e o da finalización do período impositivo transcorrese máis de seis meses, e non se producise unha renovación de crédito.

A operatividade da deducibilidade dos saldos de dubidoso cobramento está condicionada á previa inclusión do seu importe como rendementos íntegros do capital inmobiliario, pois estes rendementos impútanse ao período impositivo en que sexan esixibles polo seu perceptor, tal como dispón o artigo 14.1.a) da Lei do IRPF.

Cando un saldo dubidoso fose cobrado posteriormente á súa dedución, computarase como ingreso no exercicio en que se produza o devandito cobramento.

5. Primas de contratos de seguro

Son deducibles as primas de contratos de seguro, ben sexa de responsabilidade civil, incendio, roubo, rotura de cristais ou outros de natureza análoga sobre os bens ou dereitos produtores dos rendementos.

6. Servizos ou subministracións

Son deducibles as cantidades destinadas a servizos ou subministracións (auga, luz, gas e Internet, etc.)

Os devanditos gastos sos serán deducibles na medida en que sexan soportados e pagos de forma efectiva polo arrendador , de tal forma que, se fóra o arrendatario o que a paga e soporta, o arrendador non podería deducirse ningunha cantidade. Non obstante, hai que ter en conta que, se os importes destes gastos repercútense ao inquilino, os mesmos computaranse como rendemento íntegro do capital inmobiliario, sendo pola súa parte, deducibles do devandito rendemento.

7. Outros gastos necesarios fiscalmente deducibles

Ademais dos conceptos especificamente enumerados anteriormente, teñen a consideración de fiscalmente deducibles calquera outro gasto sempre que cumpra para a obtención dos correspondentes ingresos.

Importante:  en relación cos  gastos  anuais aos que se fixo referencia con anterioridade, única e exclusivamente serán deducibles os gastos correspondentes ao período de tempo en que o inmoble estea alugado e xere rendas, na proporción que corresponda en virtude do principio de correlación de ingresos e gastos. En consecuencia, non teñen a consideración de gastos deducibles para os efectos do artigo 23.1 da Lei do IRPF, os xerados durante o tempo en que o inmoble non está alugado, incluso aínda que estea en disposición de poder arrendarse (en expectativa de alugamento). Criterio interpretativo fixado polo Tribunal Supremo na Sentenza número 270/2021, do 25 de febreiro (ROJ: STS 910/2021).