Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Gastos non deducibles

Non serán deducibles como gasto, entre outros:

  • Os pagamentos efectuados por razón de sinistros ocorridos nos bens inmobles que dean lugar a diminucións no valor do patrimonio do contribuínte.

  • O importe das melloras efectuadas nos bens inmobles, sen prexuízo da recuperación do seu custo por vía das amortizacións.

    O concepto de mellora non aparece contemplado expresamente na normativa do IRPF. Agora ben, a Resolución do 1 de marzo de 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se ditan normas de rexistro e valoración do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias, na súa norma segunda entende por “mellora” o conxunto de actividades mediante as que se produce unha alteración nun elemento do inmobilizado, aumentando a súa anterior eficiencia produtiva.

    Polo tanto, debe entenderse que constitúen reparacións e conservacións as destinadas a manter a vida útil do inmoble e a súa capacidade produtiva ou de uso, mentres que cabe considerar como melloras as que redundan ben nun aumento da capacidade ou habitabilidade do inmoble, ben nun alongamento da súa vida útil.