Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Imputación temporal dos rendementos do capital inmobiliario

Regra xeral

Normativa: Art. 14.1 a) Lei IRPF

Como regra xeral, os rendementos do capital inmobiliario, tanto os ingresos coma os gastos, deben imputarse ao período impositivo en que sexan esixibles polo seu perceptor, con independencia do momento en que se producise o cobramento dos ingresos e o pagamento dos gastos.

Regras especiais

 1. Rendementos estimados do capital inmobiliario

  Normativa: Art. 14.2 f) Lei IRPF

  As rendas estimadas do capital inmobiliario e as derivadas de operacións vinculadas imputaranse ao período impositivo en que se entendan producidas. O devandito exercicio será aquel en que se realizasen as prestacións de bens ou dereitos susceptibles de xerar os rendementos desta natureza.

 2. Rendementos pendentes de resolución xudicial

  Normativa: Art. 14.2 a) Lei IRPF

  Malia o anterior, cando non se satisfixese a totalidade ou parte dunha renda por encontrarse pendente de resolución xudicial a determinación do dereito á súa percepción ou a súa contía (non a mera falta de pagamento), os importes non satisfeitos imputaranse ao período impositivo en que a sentenza xudicial adquira firmeza, aínda que non se cobrasen no devandito exercicio.

Supostos especiais de integración de rendas pendentes de imputación

 1. Perda da condición de contribuínte por cambio de residencia

  Normativa: Art. 14.3 Lei IRPF

  No suposto de que o contribuínte perda a súa condición por cambio de residencia, todas as rendas pendentes de imputación deberán integrarse na base impoñible correspondente ao último período impositivo que deba declararse por este imposto, nas condicións que se fixen regulamentariamente, practicandose, se é o caso, autoliquidación complementaria, sen sanción nin xuros de mora nin recarga algún.

  Non obstante, cando o traslado de residencia se produza a outro Estado membro da Unión Europea, o contribuínte poderá optar por imputar as rendas pendentes conforme ao que se dispón no parágrafo anterior, ou por presentar a medida en que se vaian obtendo cada unha das rendas pendentes de imputación, unha autoliquidación complementaria sen sanción, nin xuros de mora nin recarga algún, correspondente ao último período que deba declararse polo IRPF. A autoliquidación presentarase no prazo de declaración do período impositivo en que correspondese imputar as devanditas rendas en caso de non haberse producido a perda da condición de contribuínte.

 2. Falecemento do contribuínte

  Normativa: Art. 14.4 Lei IRPF

  No caso de falecemento do contribuínte todas as rendas pendentes de imputación deberán integrarse na base impoñible do último período impositivo que deba declararse.