Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendemento neto reducido

O rendemento neto reducido do capital inmobiliario correspondente a cada un dos inmobles produtores dos devanditos rendementos é, con carácter xeral, o resultado de practicar sobre o rendemento neto as  reducións  que correspondan das anteriormente comentadas e que, a continuación, represéntanse no seguinte esquema:

(=) RENDEMENTO NETO PREVIO

(-) Redución por alugamento de vivenda (60 %), só aplicable:

  • No caso de inmobles destinados a vivenda.
  • Para rendementos netos positivos que fosen calculados polo contribuínte nunha autoliquidación presentada antes de que se iniciase un procedemento de verificación de datos, de comprobación limitada ou de inspección que inclúa no seu obxecto a comprobación de tales rendementos.

(-) Redución rendementos con período de xeración superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular cando se imputen nun só exercicio (30 %).

  • Base redución máxima: 300.000 euros.
  • Réxime transitorio: percepción fraccionada dos rendementos con anterioridade a 1-1-2015.

(=) RENDEMENTO NETO REDUCIDO

Cando o adquirente, cesionario, arrendatario ou subarrendatario do ben inmoble ou do dereito real que recaia sobre o mesmo sexa un familiar, nos termos anteriormente comentados, o rendemento neto reducido será o maior das dúas cantidades seguintes:

  1. Rendemento neto correspondente ao arrendamento ou cesión do inmoble, unha vez aplicadas sobre o mesmo, se é o caso, as reducións que procedan das anteriormente comentadas.

  2. O rendemento mínimo computable polo citado inmoble en caso de parentesco.

Exemplo:

Don S.P.T. tivo arrendados durante todo o ano un local comercial e dúas vivendas da súa propiedade, ascendendo os respectivos ingresos íntegros e gastos deducibles do exercicio 2022 ás seguintes cantidades:

InformaciónVivenda 1Vivenda 2local
Ingresos íntegros 6.865,00 7.980,00 10.230,00
Reparación e conservación 2.150,00 9.210,00 5.890,00
Tributos, recargas e taxas  (IBI ) 500,00 900,00 350,00
Comunidade de propietarios 580,00 1.385,00 540,00
Amortización do ben inmoble (*) 200,00 300,00 320,00
(*) As cantidades destinadas á amortización dos inmobles calculáronse aplicando o 3% do valor catastral dos inmobles. (Volver)

Determinar o rendemento neto reducido do capital inmobiliario correspondente ao exercicio 2022.

Solución:

1. Determinación do rendemento neto do capital inmobiliario dos inmobles arrendados.

InformaciónVivenda 1Vivenda 2local
Ingresos íntegros 6.865,00 7.980,00 10.230,00
Reparación e conservación 2.150,00 7.980,00 (1) 5.890,00
Tributos, recargas e taxas (IBI) 500,00 900,00 350,00
Comunidade de propietarios 580,00 1.385,00 540,00
Amortización do ben inmoble 200,00 300,00 320,00
Rendemento neto 3.435,00 –2.585,00 3.130,00

2. Redución sobre  os rendementos derivados do arrendamento das vivendas 1 e 2:

InformaciónVivenda 1Vivenda 2
Rendemento neto 3.435,00 –2.585,00
Redución do artigo 23.2 Lei IRPF 2.061,00 0,00 (2)
Rendemento neto reducido 1.374,00 –2.585,00

3. Suma de rendementos netos reducidos do capital inmobiliario: [1.374,00 + (– 2.585,00) + 3.130,00] = 1.919,0

Notas ao exemplo:

(1) O importe total a deducir polos gastos de reparación e conservación da "vivenda 2" non pode exceder da contía dos rendementos íntegros obtidos pola devandita vivenda. O exceso (9.210 – 7.980 = 1.230) poderá deducirse nos catro exercicios seguintes, sen que a dedución poida superar, conxuntamente cos gastos por estes mesmos conceptos correspondentes a cada un destes anos, da contía dos rendementos íntegros obtidos polo alugamento da devandita vivenda. Volver)

(2) A redución do 60 por 100 aplícase no suposto de que o rendemento neto derivado da vivenda sexa positivo, polo que neste caso, ao ser o rendemento neto derivado do inmoble ou dereito negativo, a redución non será aplicable. (Volver)