Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendemento neto

O rendemento neto está constituído pola diferenza entre os ingresos íntegros e os gastos deducibles nos termos anteriormente comentados, tal e como se representa no seguinte esquema:

(+) Rendementos íntegros:

 • O importe que por todos os conceptos deba satisfacer o adquirente, cesionario, arrendatario ou subarrendatario, incluído, se é o caso, o correspondente a todos aqueles bens cedidos co inmoble
 • A falta de proba ou no caso de operacións vinculadas a valoración dos devanditos rendementos efectuarase polo valor normal no mercado dos mesmos
 • Cando se perciban de familiares, sexa o cónxuxe ou parentes, incluídos afíns, ata o terceiro grao inclusive, o rendemento neto total non poderá ser inferior á renda imputada derivada do devandito inmoble

(-) Gastos necesarios para a obtención dos ingresos (excluído IVE ou IXIC se o arrendamento está suxeito e non exento de IVE ):

 • Intereses e demais gastos de financiamento
 • Gastos de conservación e reparación

  • * Límite dos dous gastos anteriores: Non poden exceder, para cada ben ou dereito, da contía dos rendementos íntegros obtidos
  • * Exceso sobre o límite: O exceso poderase deducir nos catro anos seguintes
 • Tributos, recargas e taxas
 • Saldos de dubidoso cobramento
 • Primas de contratos de seguro
 • Subministracións
 • Gastos de formalización do contrato
 • Gastos de defensa xurídica.
 • Cantidades reportadas por terceiros como consecuencia de servizos persoais (incluíndo administración, portaría).
 • Outros gastos necesarios fiscalmente deducibles

(-) Cantidades destinadas á amortización:

 • Bens inmobles: 3 por 100  sobre o maior dos seguintes valores:

  1. Custo de adquisición satisfeita que corresponda á construción
  2. Valor catastral, excluído o valor do solo
 • Bens mobles cedidos conxuntamente co inmoble: Orde do 27 de marzo de 1998

 • Dereitos ou facultades de uso ou gozo sobre bens inmobles

  1. De duración determinada: custo de adquisición entre o nº de anos de duración.
  2. De duración vitalicia: 3 por 100  do custo de adquisición satisfeita

  Límite do gasto en amortización neste caso : os rendementos íntegros derivados de cada dereito ou facultade

(=)  Rendemento neto do capital inmobiliario

Lembre: o importe total a deducir polos intereses dos capitais alleos investidos na adquisición ou mellora do ben, dereito ou gozo de que procedan os rendementos, e demais gastos de financiamento, así como os de reparación e conservación non poderá exceder, para cada ben ou dereito, da contía dos rendementos íntegros obtidos.