Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendementos íntegros

Arrendamento de bens inmobles ou constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou gozo sobre os mesmos

Normativa: Art. 22.2 Lei IRPF

Constitúen rendementos íntegros do capital inmobiliario as cantidades que por todos os conceptos deba satisfacer o adquirente ou cesionario dos dereitos ou facultades de uso ou gozo constituído sobre os bens inmobles ou, se é o caso, as que deba satisfacer o arrendatario ou subarrendatario de tales inmobles.

Ademais, deben incluírse entre os rendementos do capital inmobiliario as cantidades percibidas ou que corresponda percibir por razón dos restantes bens cedidos co inmoble como, por exemplo, o mobiliario e efectos, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou, se é o caso, o Imposto Xeral Indirecto Canario (IXIC).

Covid -19: como consecuencia da crise económica e sanitaria derivada da epidemia do Covid-19 , para o cálculo do rendemento neto do capital inmobiliario debe terse en conta  que as modificacións no importe fixado como prezo do alugamento (calquera que sexa o importe da redución), determinan que o rendemento íntegro do capital inmobiliario correspondente aos períodos aos que afecte sexa o correspondente aos novos importes acordados polas partes.

Ademais, nos casos en que se pacte o adiamento dos pagamentos polo alugamento, non procederá reflectir un rendemento de capital inmobiliaria nos meses en que se diferiu o devandito pagamento  ao haberse diferido a exigibilidad da renda (non procede a imputación da renda porque esta non é esixible), en aplicación do que se establece no artigo 14.1.a) da Lei do IRPF, que dispón que os rendementos do traballo e do capital imputaranse ao período impositivo en que sexan esixibles polo seu perceptor.

Distinto é o caso en que o arrendador non acorda a modificación ou redución do importe fixado como prezo do alugamento (calquera que sexa o importe da redución) nin acorda o adiamento do seu pagamento, producindose o non-pagamento das rendas do alugamento ao seu vencemento. Nese caso, deberase imputar como rendemento íntegro do capital inmobiliario, as cantidades correspondentes ao arrendamento do inmoble, incluso aínda que non fosen percibidas.

Subarrendo ou traspaso

Nos supostos de subarrendamento ou traspaso, o propietario ou usufrutuario do inmoble deberá computar como rendementos íntegros do capital inmobiliario as cantidades percibidas en concepto de participación no prezo de tales operacións.

As cantidades percibidas polo arrendatario nos supostos de traspaso ou cesión dos dereitos de arrendamento teñen a consideración de ganancias de patrimonio, pero as que perciba no suposto de subarrendamento son rendementos do capital mobiliario.