Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Caso práctico

Matrimonio formado por don L.C.A. e dona D.Z.H., de 76 e 75 anos de idade, respectivamente, casados en réxime de gananciais.

Durante o ano 2022 tiveron lugar os seguintes feitos con transcendencia fiscal:

 • O 2 de maio de 2008 subscribiron 100 obrigas convertibles e emitidas a 14 anos da Sociedade “P.S.” polo seu importe nominal equivalente a 6.000 euros, máis o equivalente a 60 euros de comisións e gastos.

  O tipo de xuro pactado é do 7,5 por 100, pagadoiro anualmente durante o mes de maio, estando adicionalmente prevista unha prima de conversión, consistente nunha rebaixa do 20 por 100 sobre a cotización en Bolsa das accións da Sociedade “P.S.” no día da conversión.

  O día 2 de maio de 2022  convertéronse as obrigas en accións, recibindo 500 accións de 6 euros, que se valoraron para estes fins ao 200 por 100. O cambio medio na sesión de Bolsa daquel día foi do 250 por 100.

 • En 1997 adquiriron unhas accións de “T.P.S”, para cuxa financiamento solicitaron un préstamo bancario. En marzo de 2022  percibiron dividendos da devandita sociedade por un importe íntegro de 1.502 euros, aboando como gastos de administración e depósito destes valores a cantidade de 90 euros.

 • O 31 de decembro de 2022  o banco TZ comunícalles que, durante o devandito ano, aboou na súa conta corrente 37 euros, en concepto de intereses producidos pola conta corrente. Sobre os devanditos intereses abonados en maio consta unha retención de 7,03 euros.

 • O 10 de xullo de 2007 subscribiron por importe íntegro de 40.000 euros valores emitidos polo banco "ZZ" que tiñan natureza de participacións preferentes conforme á Lei 13/1985. O 15 de outubro de 2022  convertéronse os devanditos valores en obrigas do propio banco por un importe nominal equivalente a 38.100 euros, facendose cargo a entidade bancaria das comisións e gastos inherentes á operación.

  O 25 de novembro de 2022  as obrigas trocáronse por 5.000 accións do banco "ZZ". O valor de cotización das accións recibidas no momento do troco era de 8,10 euros/acción.

 • Desde que don L.C.A. deixou a súa explotación directa ao xubilarse, o matrimonio ten cedido en arrendamento un establecemento de cafetaría, propiedade de ambos os dous. O canon arrendaticio durante o ano 2022  foi de 1.300 euros mensuais, practicando o arrendatario a correspondente retención a conta ao efectuar cada un dos pagamentos. No arrendamento da cafetaría inclúense tanto o local coma a totalidade das instalacións e o mobiliario, sendo a cargo do arrendatario a reposición do enxoval, a vaixela e a roupa de mesa, así como as compras e os gastos correntes producidos polo funcionamento ordinario do negocio.

  A depreciación efectiva do local, adquirido en 1988 e destinado desde entón ao negocio de cafetaría que o matrimonio ten agora arrendado, cífrase nun importe de 900 euros durante o ano  2022.

  O mobiliario foi adquirido o 31 de decembro de 2015  por un importe de 15.000 euros, sendo fiscalmente admisible en 2022  practicar unha amortización do 10 por 100.

  Os gastos satisfeitos polo matrimonio en relación coa cafetaría durante o exercicio  2022, guindan os importes seguintes:

  • 1.100 euros, por unha reparación da instalación de aire acondicionado.
  • 800 euros, do recibo do Imposto sobre Bens Inmobles (Urbana).
  • 360 euros, por gastos de administración.

Don L.C.A. e Dona D.Z.H. optan por presentar declaración conxunta no IRPF.

Determinar o rendemento neto do capital mobiliario a integrar na base impoñible xeral e na base impoñible do aforro.

Solución:

Nota previa: Ao tratarse dun matrimonio en réxime de gananciais e proceder todos os ingresos de elementos patrimoniais cuxa titularidade pertence en común a ambos os dous cónxuxes, os rendementos corresponderán por metade a cada un deles . Polo tanto, no suposto de que optasen por presentar declaracións individuais, cada un incluiría na súa declaración a metade dos ingresos fiscalmente computables e a metade dos gastos fiscalmente deducibles que máis embaixo determínanse.

Porén, ao optar por declarar conxuntamente deberán acumular a totalidade dos ingresos e gastos producidos.

A. Rendementos do capital mobiliario a integrar na base impoñible do aforro

1. Rendementos das obrigas convertibles da sociedade “P.S.”:

A rendibilidade obtida en 2022  cómpónse de dous partes: intereses (parte explícita) e prima de conversión (parte implícita). Polo tanto, as obrigas de “P.S.” constitúen un activo financeiro con rendemento mixto.

a. Cupón maio  2022:

 • Ingresos íntegros (7,5% s/6.000)  = 450,00
 • Retencións (19% s/450) (*) = 85,50

(*) O tipo de retención aplicable en 2022  é o 19 por 100. As retencións soportadas sobre os rendementos do capital mobiliario deben incluírse no recadro [0597] da páxina  21 da declaración. (Volver)

b. Conversión:

 • Valor en Bolsa accións recibidas (500 x 6 x 250/100) = 7.500,00
 • menos: Custo obrigas entregadas (6.000 + 60 de gastos) = 6.060,00
 • Ingresos íntegros (7.500 – 6.060) = 1.440,00
 • Retencións (Non suxeito a retención)

2. Dividendos de accións de “T.P.S.":

 • Ingresos íntegros = 1.502,00
 • Retencións (19% s/1.502) (*) = 285,38

(*)  O tipo de retención aplicable en 2022  é o 19 por 100. As retencións soportadas sobre os rendementos do capital mobiliario deben incluírse no recadro [0597] da declaración. (Volver)

3. Intereses de conta corrente no banco TZ:

 • Ingresos íntegros = 37,00
 • Retención (19% s/37) (*) = 7,03

(*)  O tipo de retención aplicable en 2022  é o 19 por 100. As retencións soportadas sobre os rendementos do capital mobiliario deben incluírse no recadro [0597] da declaración. (Volver).

4. Participacións preferentes ou doutros valores recibidos en substitución destas :

a. Conversión de participacións preferentes en obrigas:

 • Valor de conversión = 38.100,00
 • menos: valor de adquisición participacións preferentes = 40.000,00
 • Rendementos negativos (38.100 – 40.000) = – 1.900,00

b. Troco de obrigas en accións:

 • Valor en Bolsa accións recibidas (5.000 x 8,10)  = 40.500,00
 • menos Custo obrigas entregadas = 38.100,00
 • Rendementos positivos (40.500 – 38.100) = 2.400,00
 • Retencións (Non suxeito a retención)

Total a computar (2.400-1.900) = 500,00

Determinación do rendemento neto total a integrar na base impoñible do aforro

 • Totais ingresos íntegros [450 + 1.440 + 1.502 + 37 + 500] = 3.929,00
 • Gastos fiscalmente deducibles (gastos de administración e depósito das accións T.P.S.) = 90,00
 • Rendemento neto  (3.929 - 90) = 3.839,00
 • Totais retencións soportadas (85,50 + 285,38 + 7,03) (*) = 377,91

(*) O tipo de retención aplicable en 2022  é o 19 por 100. As retencións soportadas sobre os rendementos do capital mobiliario deben incluírse no recadro [0597] da declaración. (Volver)

B. Rendementos do capital mobiliario a integrar na base impoñible xeral (Arrendamento da cafetaría)

Trátase do arrendamento dun negocio en funcionamento,  en que conxuntamente co local cédense as instalacións, o mobiliario, a clientela, etc. Por conseguinte, o rendemento do capital obtido debe integrarse na base impoñible xeral.

A determinación do rendemento neto efectúase de acordo co seguinte detalle:

a. Ingresos íntegros:

 • Canon arrendaticio (1.300 x 12 meses) = 15.600,00

b. Gastos deducibles:

 • Recibo I.B.I. = 800,00
 • Reparación aire acondicionado = 1.100,00
 • Gastos de administración = 360,00
 • Amortización local = 900,00
 • Amortización mobiliaria (10% s/ 15.000) = 1.500,00
 • Total (800 + 1.100 + 360 + 900 + 1.500) = 4.660,00

c. Rendemento neto (15.600 - 4.660) = 10.940,00

d. Reducción= 0

e. Rendemento neto reducido = 10.940,00

f. Retencións soportadas (19% s/15.600) (*) = 2.964,00

(*)  O tipo de retención aplicable en 2022  é o 19 por 100. As retencións soportadas sobre os rendementos do capital mobiliario deben incluírse no recadro [0597] da declaración. (Volver)