Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro-resumo: Fiscalidade dos contratos de seguros de vida ou invalidez e operacións de capitalización

Fiscalidade dos contratos de seguros de vida ou invalidez e operacións de capitalización
ConceptoRendemento neto do capital mobiliarioReducións de rendemento neto

Prestacións en forma de capital derivada de seguros de vida

En seguro de vida

(CP - PS)

sendo:

CP = Capital percibida

PS = Primas satisfeitas por supervivencia

Réxime transitorio de contratos xeradores de incrementos ou diminucións de patrimonio con anterioridade a 01-01-1999 (DT 4ª Lei IRPF ):

A parte do rendemento neto total correspondente a primas satisfeitas con anterioridade a 31-12 - 1994, xerado con anterioridade a 20-01-2006, reducirase a porcentaxe do 14,28 % por cada ano que medie entre o aboamento da prima e o 31-12-1994.

Para determinar a devandita parte do rendemento deberán aplicarse sucesivamente os seguintes coeficientes de ponderación:

(Prima x Nº anos ata o cobramento) ÷  (cada prima x Nº anos ata o cobramento)

Días desde pagamento primo ata 20-01-2006 ÷ Días desde pagamento primo ata data cobramento

Límite máximo conxunto do capital diferido percibido desde o 1 de xaneiro de 2015: 400.000  euros

En seguros que combinan a supervivencia co falecemento ou a incapacidade

(CP - PS - PCR)

sendo:

CP = Capital percibida

PS = Primas satisfeitas por supervivencia

PCR = Primas satisfeitas que corresponda ao capital en risco por falecemento ou incapacidade co límite de 5% da provisión matemática

Prestacións de invalidez en forma de capital

(CP - PS)

* Dáse este mesmo tratamento ás prestacións derivadas de seguros cuxo beneficiario é o acredor hipotecario, con certos requisitos

Non

Prestacións derivadas de operacións de capitalización en forma de capital diferida

(CP - PS)

Non

Rendas vitalicias inmediatas derivadas de seguros de vida ou invalidez

 • anualidade x 40 % se perceptor < 40 anos
 • anualidade x 35 % se perceptor 40-49 anos
 • anualidade x 28 % se perceptor 50-59 anos
 • anualidade x 24 % se perceptor 60-65  anos
 • anualidade x 20 % se perceptor 66-69 anos
 • anualidade x 8 % se perceptor 70  ou máis anos

Non 

Rendas temporais inmediatas derivadas de seguros de vida ou invalidez

 • anualidade x 12 % se d.r. ≤ 5 anos
 • anualidade x 16 % se d.r. > 5 ≤ 10 anos
 • anualidade x 20 % se d.r. > 10 ≤ 15 anos
 • anualidade x 25% se d.r. > 15 anos

sendo d.r. = duración da renda

Non 

Rendas temporais ou vitalicias diferidas (1)

a + [(VAI - PS) ÷ N]

sendo:

a = anualidade x porcentaxe segundo idade do perceptor ou duración da renda (o mesmo de rendas temporais ou vitalicias inmediatas)

VAI = Valor actual financeiro actuarial da renda que se constitúe

PS = Importe das primas satisfeitas

N = nº de anos de duración da renda temporal, co máximo de 10 anos. Se a renda é vitalicia, tomarase como divisor 10 anos

Nota: Cando as rendas fosen adquiridas a título gratuíto inter vivo, o RCM será, exclusivamente, o resultado de aplicar a cada anualidade a porcentaxe que corresponda as rendas temporais ou vitalicias inmediatas.

Non 

Rendas diferidas percibidas como prestacións por xubilación e invalidez, cando non existise mobilización das provisións durante a vixencia do seguro

Exceso da prestación sobre as primas satisfeitas (a partir do momento en que a contía da prestación exceda do importe total das devanditas primas)

Nota: No suposto de que a renda fose adquirida a título gratuíto inter vivo, o RCM será o exceso da prestación sobre o valor actual actuarial das rendas no momento de constitución das mesmas.

 

Non 

Extinción de rendas temporais ou vitalicias polo exercicio do dereito de rescate

Importe do rescate + rendas satisfeitas ata o momento rescate - primas satisfeitas - contías que tributasen como RCM conforme aos apartados anteriores

Nota: Cando as rendas fosen adquiridas a título gratuíto inter vivo ou trátese de rendas constituídas antes de 01-01-1999, restarase adicionalmente a rendibilidade acumulada ata a constitución das rendas.

Réxime transitorio

(As reducións do réxime transitorio non resultan aplicables aos contratos de seguro cuxas rendas se constituísen antes do 01-01-1999).

Seguros de vida en que o tomador asume o risco do investimento "unit linked

 1. Se non resulta de aplicación a regra especial de imputación temporal (art.14.2.h, Lei IRPF ):

  En función de que a percepción se perciba en forma de capital ou de renda, aplicaranse as regras comentadas nos anteriores apartados.

 2. Se resulta de aplicación a regra especial de imputación temporal (art.14.2.h, Lei IRPF ):

  Rendemento neto anual = diferenza do valor liquidativo  entre os activos afectos á póliza ao final e ao comezo do período impositivo

Non 

Nota ao cadro:

(1) Cando as devanditas rendas se constituísen con anterioridade a 01-01-1999, a rendibilidade é unicamente o resultado de aplicar as porcentaxes sinaladas para as rendas vitalicias ou temporais inmediatos, segundo corresponda. Véxase o  DT quinta da Lei do IRPF . (Volver)