Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Imputación temporal dos rendementos do capital mobiliario

a) Regra xeral

Normativa: Art. 14.1 a) Lei IRPF

Os rendementos do capital mobiliario, tanto os ingresos coma os gastos, deben imputarse ao período impositivo en que sexan esixibles polo seu perceptor, con independencia do momento en que se producise o cobramento dos ingresos e o pagamento dos gastos.

b) Regras especiais

 • Rendementos pendentes de resolución xudicial

  Normativa: Art. 14.2.a) Lei  IRPF

  Cando non se satisfixese a totalidade ou parte dun rendemento por encontrarse pendente de resolución xudicial a determinación do dereito á súa percepción ou a súa contía (non a mera falta de pagamento), os importes non satisfeitos imputaranse ao período impositivo en que a sentenza xudicial adquira firmeza.

 • Rendementos estimados do capital mobiliario

  Normativa: Art. 14.2.f) Lei  IRPF

  Os rendementos estimados do capital mobiliario imputaranse ao período impositivo en que se entendan producidos. O devandito período coincidirá con aquel en que se realizou a prestación do ben ou dereito xerador do rendemento.

 • Rendementos derivados da cesión da explotación dos dereitos de autor

  Normativa: Art. 7.3 Regulamento  IRPF

  No caso de rendementos de capital mobiliaria derivados da cesión da explotación dos dereitos de autor que se devindiquen ao longo de varios anos, o contribuínte poderá optar por imputar o anticipo a conta dos mesmos a medida que vaian devindicandose os dereitos.

  Atención: se o contribuínte opta por imputar o anticipo a conta a medida que vaian devindicandose os dereitos de autor deberá marcar o recadro [0049] da declaración.

 • Rendementos negativos derivados da transmisión de activos financeiros

  Normativa: Art. 25.2 Lei  IRPF

  Cando o contribuínte adquirise activos financeiros homoxéneos dentro dos dous meses anteriores ou posteriores ás devanditas transmisións, integraranse na base impoñible do aforro a medida que se transmitan os activos financeiros que permanezan no patrimonio do contribuínte.

 • Prestacións derivadas de contratos de seguro de vida e invalidez

  As prestacións derivadas de contratos de seguro de vida e invalidez que xeren rendementos do capital mobiliario imputaranse ao período impositivo que corresponda ao momento en que, unha vez acontecida a continxencia cuberta no contrato, a prestación resulte esixible polo beneficiario do seguro.