Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Gastos deducibles

Normativa: Arts. 26.1 b) Lei IRPF e 20 Regulamento  IRPF

Nos seguintes supostos:

  • Rendementos procedentes da prestación de asistencia técnica.

  • Rendementos procedentes do arrendamento de bens mobles, negocios ou minas.

  • Rendementos procedentes do subarrendamento percibido polo subarrendador.

Serán deducibles dos rendementos íntegros os gastos necesarios para a súa obtención, así como o importe da deterioración sufrida polos bens ou dereitos de que procedan os ingresos.

Con esta finalidade, teñen a consideración de gastos deducibles os previstos como tales para os  rendementos do capital inmobiliario  comentados no capítulo anterior, coa excepción de que non resulta de aplicación o límite previsto para intereses e demais gastos de financiamento e gastos de reparación e conservación, polo que neste caso poden dar lugar a rendementos negativos.

Así mesmo, na determinación dos gastos deducibles non ten cabida a amortización do ben inmoble que se vai a subarrendar, xa que cómpre que a amortización recaia sobre inmobles propiedade do contribuínte, o que non acontece no caso subarrendo.