Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Redución por rendementos con período de xeración superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular no tempo

Normativa: Arts. 26.2 Lei IRPF e 21 Regulamento  IRPF

Redución  30 por 100

Poderá efectuarse a redución do 30 por 100 do importe neto dos rendementos que se integran na base impoñible xeral nos seguintes supostos:

  • Rendementos netos cuxo período de xeración sexa superior a dous anos, sempre que se imputen a un único período impositivo.

  • Rendementos netos obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, cando se imputen nun único período impositivo.

    Con esta finalidade, considéranse rendementos do capital mobiliario, obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, exclusivamente os seguintes, sempre que, ademais, impútense nun único período impositivo:

    1. Importes obtidos polo traspaso ou a cesión do contrato de arrendamento.

    2. Indemnizacións percibidas do arrendatario ou subarrendatario por danos ou desperfectos, nos supostos de arrendamento.

    3. Importes obtidos pola constitución ou cesión de dereitos de uso ou gozo de carácter vitalicio.

Importe máximo do rendemento ao que se aplica a redución

A contía do rendemento neto sobre a que se aplicará a redución non poderá superar o importe de 300.000 euros anuais.

No caso de que se obteñan varios rendementos irregulares da mesma natureza, e que o seu importe supere o límite de 300.000 euros de contía máxima sobre a que aplicar a redución do 30 por 100, a redución máxima distribuirase proporcionalmente entre todos os rendementos desa natureza.

Réxime transitorio: Rendementos percibidos de forma fraccionada antes do 1 de xaneiro de 2015

Normativa: Disposición transitoria vixésimo quinta Lei IRPF

Os rendementos do capital mobiliario, cun período de xeración superior a dous anos, que se viñesen percibindo de forma fraccionada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, con dereito á aplicación da redución do artigo 26.2 da Lei do IRPF na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2014, poderán seguir aplicando a redución por irregularidade prevista no citado artigo, coa redución actual do 30 por 100 e o límite da base máxima de redución de 300.000 euros, a cada unha das fraccións que se imputen a partir do 1 de xaneiro de 2015, sempre que o cociente resultante de dividir o número de anos de xeración, computados de data a data, entre o número de períodos impositivos de fraccionamento, sexa superior a dous.

Non obstante, cando se trate de rendementos derivados de compromisos adquiridos con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 que tivesen previsto o inicio da súa percepción de forma fraccionada en períodos impositivos que se inicien a partir da devandita data, a substitución da forma de percepción inicialmente acordada pola súa percepción nun único período impositivo non alterará o inicio do período de xeración do rendemento.