Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Valoración dos rendementos do capital mobiliario en especie

O perceptor deberá computar, en concepto de ingresos íntegros, o resultado de sumar ao valor de mercado do ben, dereito ou servizo recibido o importe do ingreso a conta , agás nos supostos en que o devandito ingreso a conta fóselle repercutido (Art. 43.2 Lei IRPF ).

O ingreso a conta deberá determinarse pola persoa ou entidade pagadora deste tipo de retribucións aplicando a porcentaxe que corresponda ao resultado  de incrementar nun 20 por 100 o valor de adquisición ou custo para o pagador do ben, dereito ou servizo entregado (Art. 103 Regulamento IRPF).

Os citados datos terán que figurar na certificación que, para estes fins, a persoa ou entidade pagadora está obrigada a facilitar ao perceptor. En definitiva, os ingresos íntegros correspondentes a este tipo de retribucións determinaranse da seguinte forma:

Ingresos íntegros = Valor de mercado + Ingreso a conta non repercutido

Exemplo:

O 30 de xuño de 2022, a entidade financeira “XX” entrega a dona B.L.H., pola imposición de 150.000 euros a prazo fixo durante 3 anos, un equipo informático cuxo custo de adquisición para a entidade bancaria ascendeu a 1.200 euros. A entrega do ordenador realízase no momento de efectuar a imposición. O valor de mercado do devandito ordenador ascende a 1.800 euros.

Determinar o rendemento íntegro que dona B.L.H. deberá consignar na declaración por este concepto.

Solución:

O rendemento íntegro fiscalmente computable pola entrega do equipo informático será:

  • Valor de mercado: 1.800,00
  • máis: Ingreso a conta (19% s/1.440) (1): 273,60
  • Ingresos íntegros: 2.073,60

Nota ao exemplo:

(1) O ingreso a conta foi determinado pola entidade financeira de acordo co seguinte detalle:

  • Custo de adquisición: 1.200,00
  • Incremento do 20 %: 240,00
  • Base do ingreso a conta: 1.440,00
  • Importe do ingreso a conta (19% s/1.440): 273,60

O tipo do ingreso a conta aplicable en 2022 aos rendementos procedentes da cesión a terceiros de capitais propias é o 19 por 100. (Volver)