Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Concepto de rendementos de actividades económicas

Normativa: Art. 27.1 e 2 Lei  IRPF

A. En xeral

Consideraranse rendementos íntegros de actividades económicas, segundo o artigo 27.1 da Lei do IRPF, aqueles que, procedendo do traballo persoal e do capital conxuntamente, ou dun só destes factores, supoñan por parte do contribuínte a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humanos ou dun de ambos os dous, coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos.

De acordo con esta redacción legal, o concepto de rendementos de actividades económicas vén delimitado pola concorrencia das dúas seguintes notas:

 • Existencia dunha organización autónoma de medios de produción ou de recursos humanos.

 • Finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos.

B. En particular

En particular, teñen a consideración de rendementos de actividades económicas, os que procedan do exercicio de:

 • Actividades extractivas.
 • Actividades de comercio.
 • Actividades de prestación de servizos.
 • Actividades de artesanía.
 • Actividades agrícolas, gandeiras e forestais.
 • Actividades de fabricación.
 • Actividades pesqueiras.
 • Actividades de construción.
 • Actividades mineiras.
 • Profesións liberais, artísticas ou deportivas.

C. Socios de sociedades dedicadas á prestación de servizos profesionais

Consideraranse rendementos de actividades económicas os rendementos obtidos polo socio contribuínte que cumpran os seguintes requisitos:

1. Que procedan dunha entidade en cuxo capital participe, isto é, en que o contribuínte teña a condición de socio.

2. Que deriven da realización de actividades profesionais.

Teñen que tratarse das actividades realizadas polo socio a favor da sociedade ou prestadas pola sociedade por medio dos seus socios. Na devandita actividade deben distinguirse con carácter xeral a efectos fiscais dúas relacións xurídicas: a establecida entre o socio e a sociedade, en virtude da que o socio presta os seus servizos a aquela, constituíndo a retribución da sociedade ao socio renda do socio a integrar no seu IRPF, e a relación mantida entre o cliente e a sociedade, cuxa retribución satisfeita polo cliente á sociedade constitúe renda da sociedade a integrar no Imposto sobre Sociedades.

3. Que as devanditas actividades profesionais estean incluídas na Sección Segunda das Tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas, aprobadas polo Real decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro.

No referente á actividade profesional que debe desenvolver a sociedade inclúense tanto ás sociedades profesionais da Lei 2/2007, de 15 marzo, de sociedades profesionais (BOE do 16 de marzo), como calquera outra sociedade cuxo obxecto social comprenda a prestación dos servizos profesionais incluídos na sección segunda das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas.

Ademais, cumprirá que a actividade desenvolvida polo socio na sociedade sexa precisamente a realización dos servizos profesionais que constitúen o obxecto da entidade, debendo entenderse incluídas, dentro de tales servizos, as tarefas comercializadoras, organizativas ou de enderezo de equipos, e servizos internos prestados á sociedade dentro da devandita actividade profesional.

4. Que o contribuínte estea incluído, para tal fin, no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos, ou nunha mutualidade de previsión social que actúe como alternativa ao citado réxime especial conforme ao previsto na disposición adicional décimo quinta da Lei 30/1995, do 8 de novembro, de ordenación e supervisión dos seguros privados.

Véxase o artigo 305 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31 de outubro), que delimita o campo de aplicación do Réxime Especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos.

En caso contrario (isto é, se está incluído no réxime xeral da Seguridade Social), a cualificación de tales servizos deberá ser a de traballo persoal conforme ao que se establece no artigo 17.1 da Lei do IRPF.

Sen prexuízo do anterior e con independencia da natureza que corresponda á retribución correspondente aos devanditos servizos, debe terse en conta que ao tratarse de operacións entre persoas ou entidades vinculadas realizarase polo seu valor de mercado, nos termos previstos no artigo 18 da LIS.

Con respecto á   LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

Operacións vinculadas

Conforme ao artigo 18 da LIS as relacións de vinculación danse nas operacións realizadas entre:

 • Unha entidade e os seus socios ou partícipes,
 • Unha entidade e os seus conselleiros ou administradores de dereito e de feito,
 • Unha entidade e o cónxuxes ou persoas unidas por relacións de parentesco en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao dos socios ou partícipes, conselleiros ou administradores,
 • Unha entidade e os conselleiros ou administradores doutra entidade, cando ambas as dúas entidades pertenzan a un grupo.

Cando a vinculación se defina en función da relación sociosociedade, a participación do socio deberá ser igual ou superior ao 25 por 100.

No suposto de retribucións polo exercicio das súas funcións de conselleiros ou administradores de entidades, non se seguen as regras das relacións de vinculación, porque así establéceo expresamente o artigo 18.2 da LIS, e polo tanto as devanditas retribucións quedan excluídas do ámbito das operacións vinculadas que se regula no artigo 41 da Lei IRPF.

D. Arrendamento de bens inmobles

Considérase que o arrendamento de inmobles se realiza como actividade económica, unicamente cando para a ordenación desta utilícese, polo menos, unha persoa empregada con contrato laboral e a xornada completa.