Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Claves de actividades económicas en IRPF

Actualmente, a nomenclatura que os obrigados tributarios deben utilizar para determinar o seu tipo de actividade económica varía dunha declaración tributaria a outra. Así,  ata o exercicio 2021, na declaración do IRPF a clasificación destas actividades atendía ao tratamento fiscal que correspondía a cada unha en función da súa suxeición a retención ou a ingreso a conta ou as obrigas de carácter contable e rexistral a cargo dos titulares das devanditas actividades, e difería da ofrecida, por exemplo, nas declaracións do Imposto sobre o Valor Engadido ou na declaración censual de alta no censo de empresarios profesionais e retenedores, de maneira que unha mesma actividade rexistrábase de maneira distinta segundo a declaración tributaria de que se tratase.

Co fin de harmonizar a nomenclatura utilizada para estes fins na formalización das distintas declaracións tributarias, e atendendo así a petición formulada de maneira reiterada polo colectivo de contribuíntes titulares de actividades económicas, implementouse na declaración do IRPF 2021 unha nova codificación das mesmas co obxectivo de facera extensiva progresivamente ás demais declaracións tributarias.

Desde esta última perspectiva, desde o exercicio 2021 o modelo de declaración distingue os seguintes tipos e claves de actividades económicas en estimación directa: 

ClaveTipo de actividade
A01 Arrendadores de bens inmobles urbanos
A02 Gandaría independente
A03 Resto de actividades empresariais non incluídas noutros apartados
A04 Actividades profesionais de carácter artístico ou deportivo
A05 Resto de  actividades profesionais
B01 Actividade agrícola
B02

Actividade gandeira dependente

B03 Actividade forestal
B04 Produción de mexillón en batea
B05 Actividade pesqueira, agás a actividade de produción de mexillón en batea