Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadros: Métodos e modalidades de determinación do rendemento neto de actividades económicas: estimación obxectiva

Estimación obxectiva (Véxanse Capítulos 8 e 9)

Ámbito de aplicación

Empresarios e profesionais en que concorran:

 • Que a súa actividade estea entre as relacionadas na Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro, e non excluídas da súa aplicación

 • Que o volume de rendementos íntegros no ano inmediato anterior, non supere calquera dos seguintes importes:

  • 250.000 euros para o conxunto das actividades, agás as agrícolas, gandeiras e forestais.
  • 125.000 euros cando corresponda a operacións polas que estean obrigados a expedir factura ao ser o destinatario un empresario ou profesional que actúe como tal.
  • 250.000 euros para o conxunto de actividades agrícolas, gandeiras e forestais.
 • Que o volume de compras en bens e servizos no exercicio anterior, excluídas as adquisicións de inmobilizado, non supere a cantidade de 250.000 euros anuais (IVE excluído).

 • Que a actividade non se desenvolva fóra do ámbito de aplicación do IRPF.

 • Que non renunciasen ou estean excluídos do réxime simplificado do IVE e do réxime especial simplificado do Imposto Xeral Indirecto Canario (IXIC). Que non renunciasen ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do IVE, nin ao réxime especial da agricultura e gandaría do IXIC.

 • Que ningunha actividade exercida polo contribuínte encóntrese en estimación directa, en calquera das súas modalidades.

Determinación do rendemento neto

ACTIVIDADES DISTINTAS DAS AGRÍCOLAS, GANDEIRAS E FORESTAIS

Nº unidades dos módulos

(x)  Rendemento anual por unidade

(=) Rendemento  neto previo 

(-) Minoracións por incentivos ao emprego e ao investimento

(=) Rendemento neto minorado

(x)  Índices correctores

(=)  Rendemento neto de módulos

(-) Redución xeral 15%

(-) Redución especial Lorca (20 %)

(-) Redución especial illa da Palma  (20 %)

(-) Gastos extraordinarios

(+)  Outras percepcións empresariais

(=)  Rendemento neto da actividade

(-) Redución (30 %) cunha base redución máxima de 300.000 euros

 • Por rendementos con período de xeración superior a dous anos cando se imputen nun só exercicio 
 • Por rendementos obtidos de forma notoriamente irregular cando se imputen nun só exercicio

Réxime transitorio : aplicación desta redución a rendemento que viñesen percibindose de forma fraccionada con anterioridade a 01-01-2015.

(-) Redución para contribuíntes con rendas totais inferiores a 12.000 euros incluídos as da actividade

(=)  Rendemento neto reducido 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANDEIRAS E FORESTAIS

Volume total de ingresos

(x) Índice de rendemento neto

(=) Rendemento  neto previo

(-) Redución  por adquisición de gasóleo agrícola: 35%

(-) Redución por adquisición de fertilizantes: 15%

(-) Amortización do inmobilizado material e intanxible (excluídas actividades forestais)

(=) Rendemento neto minorado

(x)  Índices correctores

(=)  Rendemento neto de módulos

(-) Redución xeral (25 %)

(-) Redución agricultores mozos

(-) Redución especial illa da Palma  (20 %)

(-) Gastos extraordinarios

(=)  Rendemento neto da actividade

(-) Redución (30 %)  cunha base redución máxima de 300.000 euros.

 • Por rendementos con período de xeración superior a dous anos cando se imputen a un só exercicio
 • Por rendementos  obtidos de forma notoriamente irregular cando se imputen nun só exercicio

Réxime transitorio: aplicación desta redución a rendemento que viñesen percibindose de forma fraccionada con anterioridade a 01-01-2015.

(-) Redución para contribuíntes con rendas totais inferiores a 12.000 euros incluídos as da actividade

(=) Rendemento  neto reducido

Obrigas rexistrais

Facturas emitidas, facturas recibidas e xustificantes documentais.

Se se practican amortizacións :

– Libro rexistro de bens de investimento

Para as actividades cuxo rendemento neto se fixa en función do volume de operacións (agrícolas, gandeiras, forestais e de transformación de produtos naturais):

– Libro rexistro de vendas e ingresos